Streszczenie - Badanie prognozujące dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na bezpieczeństwo i higienę pracy: Etap 2 – mikroscenariusze

Keywords:

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga nowych modeli biznesowych i nowych form organizacji pracy, które mogą skutkować nowymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki drugiego etapu studium prognostycznego dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.  W ramach studium podczas czterech warsztatów zorganizowanych w 2022 r. przeprowadzono dialog z zainteresowanymi stronami.

W trakcie warsztatów uczestnicy analizowali przyszłe możliwości i określali konkretne implikacje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wyniki dyskusji ujęto w sprawozdaniu przedstawiającym kluczowe działania niezbędne do kształtowania ukierunkowanego na człowieka podejścia do BHP w procesie przechodzenia na europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Pobierz in: en | fi | fr | nl | ro |