Szczyt „Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy 2022” jest zwieńczeniem największej na świecie kampanii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Szczyt „Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy 2022” jest zwieńczeniem największej na świecie kampanii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczyna dziś szczyt „Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy 2022”. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na wiedzę i doświadczenia zgromadzone w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”

Kampania EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową” pomogła zwiększyć poziom wiedzy na temat skutecznego zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, które wciąż są poważnym problemem. Wyrażam uznanie dla partnerów kampanii za ich zaangażowanie i liczę na ożywioną w czasie szczytu wymianę poglądów na temat tego, co możemy zrobić, aby w większym stopniu chronić zdrowie pracowników.

Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. pracy i praw socjalnych

Wiodący europejscy eksperci i decydenci spotykają się w Bilbao w dniach 14–15 listopada, aby przeanalizować główne wynikami kampanii i podzielić się spostrzeżeniami na temat przyszłych strategii skutecznego zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą (uszkodzenie mięśni, stawów i ścięgien).

Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. pracy i praw socjalnych podkreśla znaczenie dotychczasowych osiągnięć kampanii:

„Zadbanie o to, by miejsce, w którym pracujemy, było bezpieczne i adekwatne do zakładanych celów oraz umożliwiało pracownikom zachowanie zdrowia, jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. W zeszłym roku Komisja przedstawiła strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, których celem jest zarządzanie zmianami, poprawa zapobiegania i zwiększenie gotowości. Kampania EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową” pomogła zwiększyć poziom wiedzy na temat skutecznego zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, które wciąż są poważnym problemem. Wyrażam uznanie dla partnerów kampanii za ich zaangażowanie i liczę na ożywioną w czasie szczytu wymianę poglądów na temat sposobów, jak możemy dołożyć więcej starań, aby chronić zdrowie pracowników”.  

Skalę tego zagadnienia objaśnia tymczasowy dyrektor wykonawczy EU-OSHA William Cockburn:

„Choć zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego można zapobiegać, pozostają one najpowszechniejszym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zarówno fizyczne, jak i psychospołeczne czynniki ryzyka (takie jak nadmierne obciążenie pracą) przyczyniają się do rozwoju lub nasilenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Sytuację niewątpliwie pogorszyły zmiany w środowisku pracy, w dużej mierze spowodowane pandemią COVID-19. Przeprowadzone niedawno badanie OSH Pulse potwierdza, że 30% pracowników cierpi z powodu zaburzeń lub bólu kości, stawów lub mięśni, 27% z powodu stresu, depresji lub lęków, a 37% z powodu ogólnego zmęczenia. Niestety tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w miejscach pracy po pandemii. Pracujmy dalej nad poprawą tych wyników!”

Podczas sesji inauguracyjnej kilku prelegentów wysokiego szczebla zabierze głos, aby omówić, jak pracownicy mogliby zmniejszyć obciążenie pracą w całej UE. Wśród nich przemawiać będą:  

  • Nicolas Schmit, europejski komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych,
  • Yolanda Díaz Pérez, druga wiceprezydent i minister pracy i spraw społecznych, z rządu Hiszpanii,
  • Idoia Mendia Cueva, druga wiceprezydent i minister pracy i zatrudnienia, z rządu Kraju Basków,
  • Dragoş Pîslaru, przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, z Parlamentu Europejskiego.

Kateřina Štěpánková, wiceminister pracy i spraw społecznych reprezentująca czeską prezydencję w Radzie UE, uczestniczy w tej rozmowie za pomocą oświadczenia wideo.

Naukowcy i przedstawiciele władz krajowych i europejskich podzielą się swoimi poglądami podczas trzech równoległych sesji: wyzwania i innowacyjne rozwiązania w zakresie kontroli zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w przedsiębiorstwach; skuteczne wspieranie w przypadkach przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; oraz związek między zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego a zagrożeniami psychospołecznymi.

Dyskusje nie zakończą się na tym. Szczyt obiecuje więcej ciekawych spostrzeżeń dotyczących BHP w nowym świecie pracy: główne przemówienie pt. „Jak uczynić algorytmy bezpiecznymi dla pracowników”, po którym nastąpi dyskusja panelowa na ten temat.

Jednym z najważniejszych wydarzeń szczytu jest ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, w ramach której w centrum uwagi znajdzie się osiem nagrodzonych i osiem wyróżnionych organizacji, które wykazały się innowacyjnymi środkami zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

Wydarzenie to obejmuje również konkurs promocji BHP organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości przy EU-OSHA. W ramach tego programu nagród EU-OSHA i Europejska Sieć Przedsiębiorczości (ang. Enterprise Europe Network, EEN) współpracują w celu informowania na temat znaczenia BHP dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką BHP i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego do obejrzenia transmisji szczytu na żywo w internecie. Śledź nas na Twitterze za pomocą hashtagów #EUOSHAsummit i #EUhealthyworkplaces.

EU-OSHA szykuje się również na kolejną edycję kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023–2025: „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która rozpocznie się w październiku 2023 r.

Linki:

Notes to editor:

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022, Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zwiększenie wiedzy o zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz rozpowszechnianie informacji o tym, jak można im zapobiegać i je kontrolować. Kampania jest koordynowana na poziomie krajowym przez krajowe punkty centralne EU‑OSHA oraz wspierana przez oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych i Europejską Sieć Przedsiębiorczości. Ma sześć głównych celów:

  • podnoszenie świadomości w zakresie istotnego znaczenia zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przez przekazywanie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na takie dolegliwości oraz ich skutków dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa;
  • promowanie oceny skutków oraz aktywne kontrolowanie tych dolegliwości przez zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi, wskazówek, materiałów audiowizualnych i innych pomocy;
  • pokazanie, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą każdego, lecz można je skutecznie kontrolować;
  • poprawa wiedzy o nowych i pojawiających się czynnikach ryzyka związanych z tym problemem zdrowotnym;
  • uświadamianie znaczenia wsparcia dla pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli wrócić do pracy lub ją utrzymać, oraz pokazanie, jak można to osiągnąć;
  • zachęcanie do skutecznej współpracy przez zgromadzenie różnych zainteresowanych stron oraz umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk.