You are here

Styret og arbeidsutvalget

Styret

Styret fastsetter arbeidsmiljøorganets strategi og mål og fører tilsyn med direktørens arbeid. Det er underlagt grunnforordningen og arbeidsmiljøorganets forretningsorden. Styret utnevner direktøren og vedtar følgende nøkkeldokumenter:

Styrets medlemmer utnevnes i samsvar med bestemmelsene i EU-OSHAs grunnforordning. Rådet utpeker representanter for de tre primære interessegruppene – myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere – for hver medlemsstat. Europakommisjonen utpeker sine egne representanter.

Rollen som styreleder går på rundgang mellom representantene for de tre interessegruppene, og innehas i ett år om gangen. Styret møtes to ganger årlig, og styremøteprotokollene er offentlig tilgjengelige. Se en oversikt over styrets medlemmer og varamedlemmer og erklæringer om økonomiske interesser.

Styrets arbeidsutvalg

Dette er en mindre styringsgruppe bestående av 11 medlemmer fra styret. Den samles tre ganger i året og har ansvar for å forberede og gjennomføre styrevedtak. Arbeidsutvalgets møteprotokoller er også tilgjengelige for offentligheten (se under).

Se en oversikt over gruppens medlemmer og varamedlemmer.