Vakances

ir stimulējoša un starptautiska darba vide. Mūsu biroji atrodas dinamiskajā Bilbao pilsētā ar aktīvu kultūras dzīvi.

ir visa veida profili, taču visiem mūsu darbiniekiem, sākot no projektu vadītājiem, līdz komunikāciju nodaļas darbiniekiem un vadītājiem, ir prasmes, aizrautība un entuziasms, kas nepieciešams, lai Eiropu padarītu drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu strādāšanai.

Uzziniet vairāk par karjeru Eiropas Savienībā Eiropas Personāla atlases biroja () tīmekļa vietnē.

 

Who we employ

Karjeras iespējas EU-OSHA tiek piedāvātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (EEZ līguma dalībnieču) valstspiederīgajiem.

EU-OSHA ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas. Mēs pieņemam pieteikumus no darbiniekiem un stažieriem neatkarīgi no dzimuma, ādas krāsas, rases, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, valstspiederības, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes.

Reserve lists

Rezerves sarakstos iekļauj kandidātus, kuri veiksmīgi izturējuši atlases procedūru uz konkrētiem amatiem (sk. “Vakances – Aizpildītas”).

Rezerves saraksti ir spēkā noteiktu laiku, un tos var pagarināt. Kandidātiem, kuri iekļauti derīgā(-os) rezerves sarakstā(-os), var piedāvāt darbu atkarībā no Aģentūras vajadzībām.

Atsevišķām amata vietām EU-OSHA var izmantot EPSO datubāzi.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Mēs pieņemam pieteikumus, ko iesniedz, atbildot uz konkrētiem darba vai stažēšanās sludinājumiem, bet nepieņemam spontānus pieteikumus.

Tādēļ mēs neapstiprinām spontānu darba vai stažēšanās pieteikumu saņemšanu un uz tiem neatbildam.

Data Protection and Legal Remedies

1. DATU AIZSARDZĪBA

EU-OSHA respektē savu kandidātu privātumu un apstrādā viņu personas datus, kā noteikts Regulā (ES) 2018/1725. Īpaši tas attiecas uz šādu datu konfidencialitāti un drošību. Personas informācija, ko EU-OSHA pieprasīs no kandidātiem atlases procedūras ietvaros, tiks apstrādāta saskaņā ar datu aizsardzības paziņojumu par atlases un darbā pieņemšanas procedūrām.

Kandidātiem tiek sniegta piekļuve visiem viņu personas datiem, kas apstrādāti atlases procedūrā. Jo īpaši datu subjektiem būtu jānodrošina piekļuve novērtējuma rezultātiem visos atlases procedūras posmos (pirmsatlases, intervijas un rakstveida pārbaudījumi), ja vien nav iespējams piemērot izņēmumu, kas sīkāk noteikts Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. pantā.

Šis izņēmums var nozīmēt, ka piekļuvi nedrīkst piešķirt ne salīdzinošajiem datiem, kas attiecas uz citiem kandidātiem (salīdzinošie rezultāti), ne atlases komitejas locekļu individuāliem atzinumiem.

2. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Kandidāti, kas nav pielaisti atlases procedūrai

Pārskatīšanas pieprasījums

Kandidāts, kuram šķiet, ka ir pieļauta kļūda saistībā ar viņa(-as) nepielaišanu noteiktai atlases procedūrai (t. i., viņš(-a) neatbilst paziņojumā par vakanci minētajiem atbilstības kritērijiem), var lūgt viņa(-as) pieteikumu pārskatīt, 5 kalendāro dienu laikā (sākot no dienas, kad pēc pieteikuma iesniegšanas beigu datuma ir pagājis viens mēnesis) nosūtot Atlases komitejas priekšsēdētājam pārskatīšanas pieprasījumu, kurā norādīts attiecīgās atlases procedūras numurs, vēlams, pa e-pastu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Atlases komiteja atkārtoti izskatīs pieteikumu un 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informēs kandidātu par pieņemto lēmumu.

Sūdzības

Ja atlases komiteja apstiprina sākotnējo lēmumu nepielaist kandidātu atlases procedūrai, kandidāts var iesniegt sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, adresējot to Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram, vēlams, pa e-pastu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Sūdzība jāiesniedz trīs mēnešu laikā no paziņojuma par lēmumu kandidātam saņemšanas. Izpilddirektors savu pamatoto lēmumu paziņo kandidātam četru mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ja minētā termiņa beigās atbilde uz sūdzību nav saņemta, tas jāuzskata par netiešu lēmumu par sūdzības noraidīšanu, kuru var pārsūdzēt saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu.

Ja sūdzību noraida, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu un Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 91. pantu kandidāts var pieprasīt lietas izskatīšanu tiesā:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Ir iespējams arī iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam saskaņā ar Līguma par ES darbību 228. pantu un saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumā par noteikumiem un vispārīgajiem nosacījumiem, ar kuriem reglamentē Ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 04.05.1994.).

Šāda sūdzība jāadresē:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības neaptur Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteiktos termiņus. Lūdzam ņemt vērā arī to, ka pirms sūdzības iesniegšanas Ombudam kandidātiem ir jāiesniedz sūdzība EU-OSHA saskaņā ar 90. panta 2. punktu un jāsaņem negatīva atbilde.

Kandidāti, kas pielaisti atlases procedūrai, bet izslēgti kādā vēlākā posmā

Kandidāti, kuri ir pielaisti atlases procedūrai, bet ir izslēgti vēlākā posmā, piemēram, kandidāti, kas nav uzaicināti uz intervijām/pārbaudījumiem, kandidāti, kuri nav izturējuši pārbaudījuma/intervijas posmu, un galu galā kandidāti, kuri netika iekļauti rezerves sarakstā, nevar lūgt pārskatīt atlases komitejas lēmumu, ar kuru viņi tika izslēgti no atlases procedūras, bet var izmantot Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā paredzētās procedūras. Kandidāti var iesniegt sūdzību arī Eiropas Ombudam, kā paskaidrots iepriekš.

Ja sūdzību noraida, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu un Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 91. pantu kandidāts var pieprasīt lietas izskatīšanu tiesā:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar Personāla daļu, rakstot uz recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu