" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

pikaajaline strateegia, mille eesmärk on jätkuvalt vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi ELis, sh kvantitatiivsed eesmärgid ja prioriteedid, ning jätkata ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat 2002–2006

juhtkonna ja töötajate vaheline koostöö otsuste tegemisel, milles osaleb eeskätt töötajate esindus juhatuses

modelleerimine, mis põhineb inimühiskonnal või sotsiaalsuhetel, nagu etniline rühm või piirkond, vastandina modelleerimisele üksikisiku tasandil, näiteks vanuse või soo järgi

mingi ülesande täitmiseks, probleemi lahenduse leidmiseks või muuks sarnaseks tegevuseks suure hulga inimeste või organisatsioonide kaasamine või nende poole pöördumine, tavaliselt interneti vahendusel

suurele töötajate hulgale allhanke korras ülesannete jagamine veebiplatvormide kaudu

teadlikkus psühhoaktiivsete ainete või narkootikumide ohtudest ja nende negatiivsest mõjust füüsilisele ja vaimsele tervisele

töötajate kokkupuude berülliumitolmu ja/või -suitsuga, mis võib areneda immuunseks reaktsiooniks, mida tuntakse sensibiliseerimisena ja mida saab veres tuvastada berülliumi lümfotsüütide leviku testiga

"juhtimismeetod, mille puhul juht teeb koos meeskondadega kindlaks vajaliku muutuse, loob inspiratsiooni toel visiooni muutuse teostamiseks ning viib siis muutuse ellu pühendatud rühmaliikmete kaasabil "

unehäire, mida iseloomustavad magamisaegsed hingamispausid (iga episood kestab piisavalt kaua, nii et vahele jääb üks või mitu hingetõmmet), mis toimuvad kogu uneaja vältel ja põhjustavad hapnikuvaegust 

töötamine, mida iseloomustavad muutunud suhted tööandja ja töötaja või kliendi ja töötaja vahel, uus töökorraldus, eriti tööaeg ja -koht, tänapäevase info- ja sidetehnoloogia kasutamine või mõlema kombinatsioon

pidevalt muutuvad tööd ja töökohad, millega kaasnevad uued tehnoloogiad, sisu ja tööprotsessid, tööjõu ja tööturu struktuurimuutused, uued tööhõive ja töökorralduse vormid, mis toovad uusi ohte ja väljakutseid töötajate ohutusele ja tervisele