Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: Στοιχεία και αριθμοί

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία και αριθμούς που σχετίζονται με τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή».

Τονίζει την επικράτηση της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες στην οικονομία της ΕΕ, τους κινδύνους και τις προκλήσεις για την ΕΑΥ, καθώς και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την εξάπλωση της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Παρουσιάζει επίσης παραδείγματα πρωτοβουλιών χάραξης πολιτικής και πρόληψης κινδύνων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας όσων εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Openin: en
Μεταφόρτωσηin: en