Ανασκόπηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας

Keywords:

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) περιγράφει τη συγκριτική αξιολόγηση ως μια «σχεδιασμένη διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός συγκρίνει τις διαδικασίες και τις επιδόσεις του ως προς την υγεία και την ασφάλεια με αντίστοιχες διαδικασίες και επιδόσεις άλλων οργανισμών, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των ασθενειών, την καλύτερη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια και/ή τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης». Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανασκόπηση πρακτικών συγκριτικής αξιολόγησης σε θέματα υγείας και ασφάλειας σε κλαδικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της έρευνας είναι επίσης η αξιολόγηση της ωφέλειας αυτών των πρακτικών, ο προσδιορισμός των περιορισμών τους και ο εντοπισμός των βασικών καταλυτικών και ανασταλτικών παραγόντων για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

Μεταφόρτωσηin: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |