Υπηρεσία επαγγελματικής υγείας της Νορβηγίας: υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (υπόθεση NO5)

Keywords:

Ο νόμος για το εργασιακό περιβάλλον (WEA) στη Νορβηγία ορίζει ότι ορισμένες βιομηχανίες πρέπει να διαθέτουν υπηρεσία επαγγελματικής υγείας. Η νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχει κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση και εάν η εν υπηρεσία επαγγελματικής υγείας χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

Η περιπτωσιολογική μελέτη αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας συνεργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Με τις πρόσφατες αλλαγές στον WEA η προσοχή δεν επικεντρώνεται πλέον στην προσωπική υγειονομική περίθαλψη αλλά στο πώς να διασφαλιστεί η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας για την αξιολόγηση των κινδύνων.

Μεταφόρτωση in: en