Εμπειρία και διδάγματα που άντλησε η Νορβηγία από την πανδημία COVID-19: στήριξη της συμμόρφωσης με τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (περίπτωση NO3)

Keywords:

Όταν ξέσπασε η πανδημία COVID-19, περίπου οι μισοί εργαζόμενοι της Νορβηγίας συνέχισαν να εργάζονται στον κανονικό χώρο εργασίας τους. Ζητήθηκε από τη Νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας να παράσχει υποστήριξη και να προωθήσει τη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς για τον έλεγχο των λοιμώξεων

Η περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η Αρχή συνέβαλε στον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με θέματα συμμόρφωσης στους νορβηγικούς χώρους εργασίας, μεταξύ άλλων και για τους εργαζόμενους μετανάστες. Η Αρχή προέβη σε αλλαγές στις πρακτικές επιθεώρησης που εφαρμόζει και υιοθέτησε ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζομένους τους.

Μεταφόρτωση in: en