Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης: Ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα μιας μελέτης σχετικά με τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Βασίζεται σε ποιοτικά στοιχεία από συνεντεύξεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Κροατία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, οι οποίες συμμετείχαν στο σύνολό τους στην τρίτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019).

Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες, οι οποίες παρασχέθηκαν από διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους και συμβάλλουν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ΠΜΜΕ. Επιπλέον, η έκθεση συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, του εθνικού πλαισίου, των οικονομικών παραγόντων και των θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Η μελέτη επιβεβαιώνει τα πορίσματα της ESENER 2019, σύμφωνα με τα οποία η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι οργανώνουν τα καθήκοντα και το ωράριό τους αποτελεί το κύριο μέσο για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Επιπλέον, εξετάζει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες χώρους εργασίας.

Μεταφόρτωση in: en