Κάτω Χώρες: Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση των Κάτω Χωρών στο πλαίσιο ποιοτικής μελέτης παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) με θέμα τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Από συνεντεύξεις με διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους σε 30 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προκύπτει ότι το άγχος που σχετίζεται με την εργασία λόγω πίεσης χρόνου αποτελεί τον συχνότερο ψυχοκοινωνικό κίνδυνο. Η έκθεση πραγματεύεται τα εν λόγω πορίσματα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διενήργησαν εκτιμήσεις κινδύνου σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι εταιρείες βασίστηκαν σε μια πρακτική προσέγγιση για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων και όχι σε γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων θεωρήθηκε ότι είναι η διατήρηση καλής σχέσης με τους εργαζομένους.

Για τους εργοδότες, η ευεξία των εργαζομένων ήταν ο κύριος παράγοντας για την ευαισθητοποίηση και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Σύμφωνα με τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη, η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις εμπειρίες των εργαζομένων αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Μεταφόρτωση in: en