Δανία: Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση της Δανίας στο πλαίσιο ποιοτικής μελέτης παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) με θέμα τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα πορίσματα της έρευνας ESENER 2019 σχετικά με τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στη Δανία, η μελέτη αντικατοπτρίζει επιπλέον τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, όπως αναφέρθηκε από τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζομένους που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Στις συμμετέχουσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η πίεση χρόνου, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και το άγχος ήταν οι κύριοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου που ανέφεραν τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι. Η ικανοποίηση των προσδοκιών και η διασφάλιση της ευεξίας των εργαζομένων ήταν οι κύριοι λόγοι για την αντιμετώπιση του ζητήματος της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Η προσέγγιση της δανικής εταιρικής νοοτροπίας έχει αρκετά σαφή πλεονεκτήματα, όμως αναφέρθηκαν ορισμένες δυσκολίες κατά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων. Η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων κινδύνου στον χώρο εργασίας μπορεί να ενισχυθεί με μια καλύτερη εφαρμογή και διαχείριση της παρακολούθησης των σχεδίων δράσης.

Μεταφόρτωση in: en