Ισπανία: Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση της Ισπανίας στο πλαίσιο ποιοτικής μελέτης παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) με θέμα τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Τα ερωτηθέντα διευθυντικά στελέχη και οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι στις ΠΜΜΕ συχνά δεν γνώριζαν τις πολιτικές που είχαν θεσπιστεί σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία γενικά και, ειδικότερα σε σχέση με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Με βάση τα ανωτέρω, από τα πορίσματα προκύπτει ότι στις ΠΜΜΕ δινόταν μικρότερη προσοχή στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους από ό,τι στους σωματικούς κινδύνους και στα προβλήματα ασφάλειας, και ότι η νοοτροπία που επικρατούσε στον χώρο εργασίας έπαιζε καίριο ρόλο στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 ώθησε ορισμένες εταιρείες να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την τηλεργασία.

Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της ευαισθητοποίησης τόσο μεταξύ των διευθυντικών στελεχών όσο και των εργαζομένων όσον αφορά τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Κρίνεται επίσης αναγκαία η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στον εντοπισμό των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Μεταφόρτωση in: en