Κυκλική Οικονομία και Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία: Δείκτες πολιτικής και δράσεις για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη

Keywords:

Οι σημαντικές αλλαγές πολιτικής της ΕΕ συμπληρώνουν τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Η διαδικασία μετάβασης προς την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας καθώς και στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής προσφέρει στα συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη δείκτες πολιτικής και δράσεις που προέκυψαν από τη μελέτη προβλέψεων του EU-OSHA σχετικά με την κυκλική οικονομία και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ΕΑΥ. Παρέχει επίσης μια επισκόπηση των κύριων πράσινων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ που υποστηρίζουν τη διάδοση μεταξύ των πολιτικών.

Μεταφόρτωση in: en | fi | fr | nl |