Μελέτη προβλέψεων για την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της στην ΕΑΥ: διαδικασία και βασικά συμπεράσματα

Keywords:

Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ επικεντρώνονται σε πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Εκτός από τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι εν λόγω εξελίξεις θα επηρεάσουν επίσης τις θέσεις εργασίας, καθώς και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Ο EU-OSHA αξιολογεί τον αντίκτυπο της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) και τις πιθανές συνέπειές της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) έως το έτος 2040.

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής παρουσιάζει μια επισκόπηση της διαδικασίας και τα βασικά συμπεράσματα των σταδίων 1 και 2 της μελέτης προβλέψεων του EU-OSHA σχετικά με τον μελλοντικό αντίκτυπο της ΚΟ, επισημαίνοντας τις πιθανές ευκαιρίες και τους κινδύνους για την ΕΑΥ.

Μεταφόρτωση in: en