Μελέτη προβλέψεων για την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της στην ΕΑΥ: Τρόποι βελτίωσης των προοπτικών για τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο

Keywords:

Οι περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερη στήριξη από τις αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ο EU-OSHA αξιολογεί τον αντίκτυπο της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) και τις πιθανές συνέπειές της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) έως το έτος 2040.

Η παρούσα πολιτική βασίζεται στην τελευταία μελέτη προβλέψεων του EU-OSHA σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της ΚΟ. Οι επιλογές που προκύπτουν από τα πορίσματά της προσφέρουν στους φορείς χάραξης πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να βελτιώσουν τις προοπτικές της ΕΑΥ σε τέσσερις από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο: κατασκευές, ενέργεια, μεταποίηση και μεταφορές.

Μεταφόρτωση in: en