Κύρια σημεία
07/02/2019

Εξερευνήστε το πολύγλωσσο ενημερωτικό μας γράφημα για τις επικίνδυνες ουσίες

Ο EU-OSHA παρουσιάζει ένα διαδραστικό πληροφοριακό γράφημα το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Το γράφημα αυτό παρέχει στους χρήστες στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες για τους εργαζομένους και τα οφέλη που απορρέουν από τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, είναι φιλικό προς τον χρήστη και καλύπτει βασικά μηνύματα, όπως οι κίνδυνοι που ενέχουν οι καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων.

Συμβουλευθείτε το ενημερωτικό γράφημα για τις επικίνδυνες ουσίες, διαθέσιμο σε 25 γλώσσες

Επισκεφτείτε την ιστοθέση της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών