Οι επιθεωρητές εργασίας της ΕΕ αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Image

© Pexels

Μέσω της εφαρμογής συστημάτων επιβολής κυρώσεων και τυποποιημένων μέτρων, οι επιθεωρήσεις εργασίας έχουν ως στόχο την υποστήριξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επιτόπιες επιθεωρήσεις από επιθεωρητές εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και στρατηγικές που σχετίζονται με την πρόληψη ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας στους χώρους εργασίας. Οι προσεγγίσεις και τα συστήματα αυτού του είδους που εφαρμόζονται από χώρα σε χώρα σε όλη την Ευρώπη διαφέρουν.

H ανάπτυξη προσαρμοσμένων δράσεων αντίδρασης εναντίον των παραβιάσεων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της συμμόρφωσης. H εφαρμογή των δράσεων αυτών πραγματοποιείται συνήθως με αναλογικό τρόπο, από την αποστολή συστάσεων έως και την επιβολή διοικητικών προστίμων και την άσκηση διώξεων. Για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, ίσως θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης ενός τυποποιημένου μέτρου για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Οι προσπάθειες αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας προς όφελος όλων, με μηδενική ανοχή στις παραβιάσεις.

Διαβάστε το έγγραφο προβληματισμού με τίτλο Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures

Διαβάστε στο OSHWiki το άρθρο με τίτλο The Role of Sanctions in European Labour Inspection Policy and Practice

Δείτε τη θεματική ενότητα με τίτλο Improving compliance with OSH regulations (Βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΕΑΥ)