You are here

Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 10/04/2018 - 01:30

Απαιτούνται νέα μέτρα για να προστατευθούν από τυχόν βλάβες οι εργαζόμενοι σε λιμένες οι οποίοι ανοίγουν εμπορευματοκιβώτια που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό.

Στο πλαίσιο μιας νέας μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξετάστηκαν οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους κατά το άνοιγμα των εμπορευματοκιβωτίων θαλάσσιων μεταφορών που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό. Στη μελέτη εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις στα μέτρα πρόληψης και διατυπώνονται συστάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Κάθε χρόνο, διακινούνται περισσότερα από 600 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια παγκοσμίως. Στα εμπορευματοκιβώτια αυτά συχνά χρησιμοποιούνται παρασιτοκτόνα προκειμένου να προληφθούν βλάβες στα προϊόντα που περιέχουν. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό έχουν γνωστές τοξικές ή ερεθιστικές ιδιότητες και μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως για παράδειγμα η φωσφίνη (PH3), το βρωμιούχο μεθύλιο (MeBr) και η φορμαλδεΰδη. Οι εργαζόμενοι σε λιμένες οι οποίοι ανοίγουν τα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια τελωνειακών ελέγχων, ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτούς τους επιβλαβείς παράγοντες. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα υποτιμάται.

Παρά τις πιθανότητες έκθεσης, μόνο σε λίγες περιπτώσεις εφαρμόζονται τυποποιημένα μέτρα ασφάλειας και υγείας και χρησιμοποιούνται έγγραφα τεκμηρίωσης για την προστασία των εργαζομένων. Στόχος της έκθεσης είναι η επισκόπηση των υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με την κατάσταση και η διατύπωση συστάσεων σχετικά με τρόπους μείωσης των σχετικών κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Στην έκθεση –η οποία εκπονήθηκε για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένη ανάγκη την οποία προσδιόρισε η τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– περιγράφονται διάφορα προβλήματα, μεταξύ των οποίων τα εξής:

 • Τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό σχεδόν ποτέ δεν φέρουν σχετική σήμανση.
 • Ανεπαρκείς διαδικασίες ασφαλείας κατά το άνοιγμα και την εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό.
 • Δεν διενεργούνται κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου.
 • Απουσία σαφούς, τυποποιημένου πρωτοκόλλου ελέγχου για τον έλεγχο υπολειμμάτων υποκαπνιστικών.
 • Ανεπαρκής αναφορά περιστατικών τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία.

Ορισμένες αλλαγές στην τρέχουσα πρακτική θα μπορούσαν να επιφέρουν τεράστια βελτίωση στην ασφάλεια και στην υγεία των εν λόγω εργαζομένων. Η έκθεση περιλαμβάνει διάφορες προληπτικές δράσεις, στρατηγικές και συστάσεις.

 • Τα εμπορευματοκιβώτια δεν πρέπει να ανοίγονται προτού διαπιστωθεί, κατόπιν εκτίμησης κινδύνου, ότι είναι ασφαλές να ανοιχθούν. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να βασίζεται στα έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων ή σε εγκεκριμένες μετρήσεις της ατμόσφαιρας του εμπορευματοκιβωτίου, εάν κρίνεται απαραίτητο μετά τον αερισμό του.
 • Καθιέρωση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης και τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου για τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο θα πρέπει να ανιχνεύουν το MeBr και τη PH3 (καθώς και άλλα υποκαπνιστικά, ει δυνατόν), με επαρκή βαθμό ευαισθησίας ώστε να ανιχνεύεται με ακρίβεια επίπεδο που ισούται τουλάχιστον με το 10 % του ορίου επαγγελματικής έκθεσης.
 • Επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά τη σήμανση των εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό. Απαιτείται ενιαία προσέγγιση σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανταγωνισμού εις βάρος της ασφάλειας και της υγείας.
 • Εντοπισμός των εμπορευματοκιβωτίων που ενδέχεται να συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων – απαιτείται σαφής, τυποποιημένη σήμανση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συμβόλων σε περίπτωση που ενδέχεται να υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια).
 • Δημιουργία και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών για την απαέρωση (αντικατάσταση του αέρα) και τον αερισμό των εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό.
 • Διανομή ενημερωτικού υλικού για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και την εκτίμηση κινδύνου· το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό για όλους τους εργαζομένους οι οποίοι μπορεί να εκτίθενται σε εμπορευματοκιβώτια που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu