You are here

Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 25/05/2018 - 01:30

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι υποστήριξης των καρκινοπαθών ώστε να επιστρέψουν στην εργασία τους;

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κατά του καρκίνου, 25-31 Μαΐου 2018, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) δημοσιεύει τα πρόσφατα ευρήματα του έργου που εκπόνησε σχετικά με τις συνέπειες του καρκίνου για τους εργαζόμενους και τους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στις δημοσιεύσεις παρατίθενται εργαλεία, πρακτικές, πολιτικές και παρεμβάσεις που μπορούν να προάγουν την επιτυχή αποκατάσταση των καρκινοπαθών και την επιστροφή τους στην εργασία.

Πέρα από τα επιζήμια αποτελέσματα της ανεργίας στην ευημερία και την οικονομική κατάσταση του ατόμου, η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται με καρκίνο περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας. Παρότι πολλοί απ' αυτούς είναι ικανοί να συνεχίσουν να εργάζονται, το ποσοστό όσων επιστρέφουν στην εργασία τους 18 μήνες αργότερα είναι μόλις 64%, ενώ οι επιβιώσαντες καρκινοπαθείς έχουν 1,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι και τριπλάσιες πιθανότητες να λάβουν αναπηρικό επίδομα.

«Πέρα από τα επιζήμια αποτελέσματα της ανεργίας στην ευημερία και την οικονομική κατάσταση του ατόμου, η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της», αναφέρει η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, Christa Sedlatschek. «Για την ακρίβεια, το 2009, οι χαμένες ημέρες εργασίας λόγω καρκίνου υπολογίζεται ότι στοίχισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9,5 δισεκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ούτως ώστε να διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων τους στην εργασία μετά τη διάγνωση του καρκίνου.»

Μέσω του έργου «Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο — εργαλεία και πρακτικές», ο EU-OSHA αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς εργαζόμενοι και στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους εργοδότες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν την επιστροφή των εργαζομένων τους στην εργασία.

Οι επιβιώσαντες καρκινοπαθείς συχνά αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη και άγχος, αλλά και οργανικά προβλήματα όπως κόπωση. Αυτά τα προβλήματα υγείας μπορεί να μειώνουν την ικανότητά τους προς εργασία και να συνδέονται με αρνητική στάση από πλευράς των συναδέλφων τους. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, οι διεπιστημονικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, π.χ., συνδυασμό μέτρων σωματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης και συμβουλευτική, μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή επιστροφή στην εργασία.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής

Στο πλαίσιο του έργου, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά 7 παραδείγματα ορθής πρακτικής από 5 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζουν διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες διευκολύνουν την επιστροφή των καρκινοπαθών στην εργασία.

Το πρόγραμμα Working through cancer, το οποίο υλοποιείται από την οργάνωση Macmillan Cancer Support στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δείγμα εξαιρετικά καινοτόμου παρέμβασης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προσφέρει σειρά πόρων —από διαδικτυακές πληροφορίες και ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης έως τηλεφωνική υποστήριξη και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης— ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των εργοδοτών, των στελεχών του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την ανάληψη πρωτοβουλιών που βοηθούν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία μετά τη θεραπεία.

Διατυπώνεται σειρά συστάσεων βάσει των παραγόντων επιτυχίας που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

  • Θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία η οποία θα υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους εργαζόμενους προγράμματα επιστροφής στην εργασία, οι δε επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη προς τούτο, ιδίως οι ΜΜΕ.
  • Η έγκαιρη εφαρμογή των παρεμβάσεων επιστροφής στην εργασία και η καλή επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματικότητά τους, τα δε προγράμματα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων.
  • Τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής των επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο και πόρους για την ενημέρωση σχετικά με τον καρκίνο και την επιστροφή στην εργασία.
  • Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ενθαρρύνονται οι θετικές στάσεις στον χώρο εργασίας απέναντι σε καρκινοπαθείς που επιστρέφουν στην εργασία.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου είναι μια ετήσια εκστρατεία που διαρκεί από τις 25 έως τις 31 Μαΐου υπό την αιγίδα της Association of European Cancer Leagues. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, πρόσβασης στην αντικαρκινική αγωγή και υποστήριξης των καρκινοπαθών.

2.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu