Strategie agentury a pracovní programy

Plány činnosti vycházejí ze strategie agentury EU-OSHA.

Stanovení dlouhodobé strategie

Stávající strategie agentury se vztahuje na období 2018–2023 a určuje šest prioritních oblastí:

  1. Předvídání změn – díky prognostickým projektům
  2. Fakta a čísla – shromažďování informací a jejich předávání výzkumným pracovníkům a tvůrcům politik prostřednictvím průzkumů ESENER a přehledů o BOZP
  3. Nástroje pro řízení BOZP – zejména prostřednictvím nástroje OiRA
  4. Zvyšování povědomí o BOZP – prostřednictvím kampaní Zdravé pracoviště a dalších osvětových činností
  5. Sdílení znalostí v rámci sítí – zejména prostřednictvím tvorby internetových stránek OSHwiki
  6. Vytváření sítí

Potřebujete-li více informací, stáhněte si strategii agentury EU-OSHA na období 2018–2023, která je v souladu se strategickým rámcem Evropské komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014–2020 a sdělením Evropské komise o modernizaci BOZP z ledna 2017.

Plánování na nadcházející rok

Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA každoročně vypracuje a správní rada schválí programový dokument, který stanoví průběžný plán činnosti agentury na tři roky. V tomto plánu jsou podrobně uvedeny činnosti, jež mají být provedeny, a cíle, jichž má být dosaženo, zejména v nadcházejícím roce.

Programový dokument stanovuje jasné priority a jeho cílem je zajistit, aby agentura co nejlépe využila své zdroje a svou síť. Mezi některé významné oblasti činnosti patří: předvídání změn, zvyšování povědomí a fakta a čísla související s BOZP.

Naše roční plány řízení za předchozí roky naleznete na internetové stránce s publikacemi, na které si také můžete prohlédnout naše výroční zprávy a výroční zprávy o činnostech, a získat tak obrázek o naší činnosti.

Share this on: