You are here

Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 10/04/2018 - 01:30

Nová opatření, jež jsou zapotřebí k ochraně pracovníků přístavů, kteří otevírají fumigované kontejnery

V nové studii Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se přezkoumávají rizika, jež hrozí pracovníkům při otevírání fumigovaných přepravních kontejnerů. Ve studii byly zjištěny významné nedostatky v oblasti preventivních opatření a předložena doporučení, která by měla být provedena ke zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků.

Každý rok se na celém světě přepraví více než 600 milionů nákladních kontejnerů. Tyto kontejnery jsou často ošetřeny pesticidy, aby se zabránilo poškození zboží. Látky, které se k tomuto účelu používají, například fosfan (PH3), methylbromid a formaldehyd, mají známé toxické nebo dráždivé vlastnosti a mohou mít dlouhodobé účinky na kardiovaskulární systém a centrální nervovou soustavu. Pracovníci v přístavech, kteří tyto kontejnery otvírají, například během celních kontrol, mohou být těmto škodlivým látkám vystaveni. Ve zprávě se uvádí, že se tento problém stále podceňuje.

Navzdory možnosti expozice byla zavedena standardní bezpečnostní a zdravotní opatření a dokumentace na ochranu pracovníků pouze v několika případech. Cílem zprávy je poskytnout přehled o současných poznatcích o této situaci a doporučit, jak tato rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků minimalizovat.

Zpráva – vypracovaná v reakci na potřebu, kterou určil výbor Evropské komise pro kolektivní vyjednávání – popisuje řadu problémů včetně těchto:

 • Fumigované kontejnery nejsou téměř nikdy jako takové označeny.
 • Nedostatečné bezpečnostní postupy při otevírání a vykládání fumigovaných kontejnerů.
 • Nebylo provedeno vhodné hodnocení rizik.
 • Absence jasného a standardizovaného kontrolního protokolu pro kontrolu zbytků fumigantů.
 • Nedostatečné ohlašování případů nepříznivých zdravotních důsledků.

Několik změn současné praxe by značně zlepšilo bezpečnost a zdraví dotčených pracovníků. Součástí zprávy je řada preventivních činností, strategií a doporučení.

 • Neotvírat kontejnery, dokud se v hodnocení rizik nedojde k závěru, že je otevření bezpečné. Toto hodnocení by se mohlo opírat o přepravní dokumenty nebo o schválená měření atmosféry kontejneru, případně též po jeho vyvětrání.
 • Zavést dostatečné monitorovací zařízení a standardizované kontrolní postupy pro fumigované kontejnery. Nástroje, které jsou použity pro tuto kontrolu, by měly zjistit přítomnost methylbromidu a PH3 (a případně jiných fumigantů) s dostatečnou citlivostí, aby bylo možné přesně určit úroveň alespoň 10 % limitní hodnoty expozice na pracovišti.
 • Prosazovat právní předpisy týkající se označování fumigovaných kontejnerů. Je zapotřebí jednotného přístupu ve všech evropských přístavech, aby se předešlo soutěži na úkor bezpečnosti a zdraví.
 • Určit kontejnery, které mohou pro pracovníky představovat zdravotní riziko – je třeba zavést jasné, standardní označení (včetně použití symbolů v případě, že mohou vzniknout jazykové bariéry).
 • Vytvořit a provést standardní postupy pro vypuštění plynů (nahrazení atmosféry) a ventilaci fumigovaných kontejnerů.
 • Šířit informační balíčky s nabídkou pokynů ohledně osobních ochranných prostředků a hodnocení rizik; tyto pokyny by měly být snadno srozumitelné všem pracovníkům, kteří mohou být vystaveni fumigovaným kontejnerům.

Odkazy:

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu