Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 21/10/2019 - 01:30

Připojte se k Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2019

Týden od 21. do 25. října představuje pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její síť partnerů významný milník v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si klade za cíl zvýšit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a podpořit aktivní a participativní prevenci rizik. Letošní evropský týden podporuje probíhající kampaň – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Podle studie Eurobarometru, do které bylo zapojeno téměř 28 000 respondentů z 28 zemí, je 65 % z nich znepokojeno tím, že jsou vystaveni nebezpečným chemickým látkám. Zde může přijít vhod elektronický nástroj agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách. Tento nástroj, který je k dispozici zdarma, poskytuje zaměstnavatelům podporu a poradenství potřebné k účinnému řízení nebezpečných látek na pracovišti.

Miliony pracovníků v celé Evropě na pracovišti často přicházejí do styku s nebezpečnými látkami a používání těchto látek je na vzestupu. Tato expozice může mít negativní dopady na zdraví pracovníků a jejich schopnost pracovat v dlouhodobém horizontu, takže prevence je mimořádně důležitá. Cílem stovek akcí a činností organizovaných při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zvýšit povědomí o tomto problému a podpořit výměnu osvědčených postupů za účelem zajištění efektivní prevence rizik.

Christa Sedlatscheková, výkonná ředitelka agentury EU-OSHA, je přesvědčena o tom, že je velice důležité, aby všechny evropské podniky měly přístup ke znalostem a zdrojům informací potřebným ke zlepšení řízení rizik, a poukazuje na stěžejní roli, kterou v této souvislosti sehrává kampaň Zdravé pracoviště: „Podle studie Eurobarometru, do které bylo zapojeno téměř 28 000 respondentů z 28 zemí, je 65 % z nich znepokojeno tím, že jsou vystaveni nebezpečným chemickým látkám. Zde může přijít vhod elektronický nástroj agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách. Je zdarma k dispozici a poskytuje zaměstnavatelům podporu a poradenství potřebné k účinnému řízení nebezpečných látek na pracovišti.“

Tento interaktivní elektronický nástroj, který byl vytvořený speciálně pro malé a střední podniky (MSP), pomáhá firmám provádět hodnocení rizik souvisejících s jejich používáním nebezpečných látek a poskytuje jim individualizované poradenství o osvědčených postupech a způsobech uplatňování účinných opatření na pracovišti. Od spuštění nástroje v květnu 2018 byl zaznamenán úctyhodný počet jeho využití – 26 000 návštěv. Již byly také vytvořeny národní verze pro Island, Norsko a Portugalsko. 

Agentura EU-OSHA úzce spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů za účelem propagace a zajištění úspěchu Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura děkuje za podporu zejména svým národním kontaktním místům, oficiálním partnerům kampaně a mediálním partnerům, neboť jejich podpora je pro úspěch evropského týdne klíčová.

Národní kontaktní místa v průběhu týdne uspořádala širokou paletu akcí. Závěrečné akce vnitrostátních kampaní za účelem shrnutí hlavních sdělení kampaně, výměny osvědčených postupů a zamyšlení se nad novými poznatky se uskuteční v Rakousku, Litvě, Itálii a na Slovensku.

 Ve Španělsku je na programu konference v Barceloně, která se zaměřuje na minimalizaci expozice karcinogenům, a dále workshop v Madridu, který poukazuje na důležitost silné kultury prevence rizik v rámci řízení nebezpečných látek. Konference ve Finsku se zaměřuje na zacházení s chemickými látkami na pracovišti a účastníkům nabízí praktické rady.

 

Partneři, mediální partneři a aktivní podporovatelé kampaně mimoto organizují bezpočet menších akcí po celé Evropě s jedním a týmž cílem – omezit rizika plynoucí z nebezpečných látek na evropských pracovištích.

 

Zapojte se!

Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se může zúčastnit kdokoli – od pracovníků a zaměstnavatelů po odborníky na BOZP a zainteresované subjekty. Pokud nám chcete pomoci s podporou bezpečnějších a zdravějších pracovišť, můžete:

 

  • si stáhnout a dále šířit bezplatné zdroje informací o kampani,
  • uspořádat akci nebo činnost ve vaší blízkosti,
  • sledovat nás na sociálních médiích prostřednictvím hashtagu #EUhealthyworkplaces a sdílet naše propagační příspěvky a materiály,
  • účastnit se akcí a soutěží.

 

Odkazy:

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaň Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou na období 2018–2019 zvyšuje povědomí o nebezpečných látkách na pracovištích a poskytuje informace o tom, jak předcházet souvisejícím rizikům. Zaměřuje se konkrétně na pracovníky se specifickými potřebami a cílí na skupiny, které jsou těmito riziky ohroženy nejvíce, jako jsou migrující pracovníci a mladí lidé. Stejně jako u předchozích kampaní Zdravé pracoviště tuto kampaň koordinují na vnitrostátní úrovni kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři.

Kampaň byla zahájena v dubnu 2018. Nejdůležitějšími událostmi v kalendáři kampaně jsou Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v říjnu 2018 a 2019) a slavnostní vyhlášení vítězů filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2018 a 2019). Kampaň zakončí summit kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2019), na kterém se s agenturou EU-OSHA sejdou všichni, kteří se na kampani podíleli, aby shrnuli úspěchy kampaně a získané poznatky.