You are here

Řídící rada a předsednictvo

Řídící rada

Řídící rada stanovuje strategii a cíle agentury a je orgánem, jemuž se ředitel se zodpovídá. Její činnost upravuje zakládající nařízeníjednací řád. Řídící rada jmenuje ředitele a schvaluje tyto klíčové dokumenty:

Členové řídící rady jsou jmenováni v souladu se zakládajícím nařízením agentury EU-OSHA. Rada EU jmenuje zástupce tři hlavních zájmových skupin – vlád a sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců – za každý členský stát. Evropská komise jmenuje vlastní členy.

Předsednictví řídící rady každý rok rotuje mezi zástupci tří hlavních zájmových skupin. Řídící rada se schází dvakrát ročně a zápisy ze zasedání jsou veřejně dostupné, viz členové řídící rady a jejich zástupci, jakož i prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů jejích členů.

Předsednictvo řídící rady

Jedná se o menší řídící skupinu tvořenou 11 členy řídící rady. Schází se třikrát do roka s cílem dohlížet na přípravu a provádění rozhodnutí řídící rady. Zápisy ze zasedání předsednictva jsou rovněž veřejně dostupné (viz níže).

Seznamte se s členy předsednictva a jejich zástupci.