Riktlinjer och metoder för en god arbetsmiljö vid digitalt plattformsarbete

Image

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

I den här rapporten sammanställs de viktigaste resultaten från EU-Oshas senaste forskning på området digitalt plattformsarbete. Där identifieras arbetsmiljöutmaningar såsom tidspress och hög arbetsbelastning, men också de möjligheter som plattformsarbetare har, bland annat i form av större självständighet och flexibilitet. I rapporten presenteras lagstiftning, policyer och metoder samt lärdomar och slutsatser för beslutsfattare och politiskt ansvariga.

Rapporten bygger på litteraturgenomgångar och djupgående fallstudier och innehåller även expertintervjuer och bidrag från EU-Oshas nätverk av kontaktpunkter.

Läs rapporten och sammanfattningen Arbetsmiljöaspekterna vid digitalt plattformsarbete: översikt över lagstiftning, riktlinjer, metoder och forskning

Läs mer om digitalt plattformsarbete och arbetsmiljö

Share this on: