You are here

I fokus

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av direktiven och EU-normer.

Läs merom EU:s och de olika ländernas arbetsmiljölagstiftning.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elen är en självklar och viktig del av vår vardag, även på arbetsplatsen. Men om den inte hanteras rätt kan det leda till att arbetstagare skadas eller förolyckas och egendomsskador kan uppstå. Det finns enkla försiktighetsåtgärder som man kan vidta för att betydligt minska risken för skador vid arbete med eller i närheten av el. I ”Napo i … farliga situationer” visas vanliga elrisker och man får tips på förebyggande säkerhetsåtgärder.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

Med OSHwiki får de som arbetar med arbetsmiljöfrågor en utmärkt möjlighet att utbyta specialkunskaper och samarbeta på nätet.

Artiklarna i OSHwiki skrivs av ackrediterade personer som arbetar eller forskar inom arbetsmiljöområdet, men vem som helst kan kostnadsfritt använda OSHwiki och läsa en mängd lärorika artiklar. Plattformen finns dessutom på alla språk och en del artiklar har redan skrivits och översatts till andra språk än engelska av OSHwiki-gruppen.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikroföretag och småföretag är mycket viktiga för den europeiska ekonomin. 2013 var 99,8 procent av alla icke-finansiella EU-företag små eller medelstora företag. EU-Oshas projekt "Förbättrad arbetsmiljö i mikro- och småföretag i Europa" har som mål att identifiera de viktigaste villkoren för att skapa en miljö där betydande förbättringar av arbetsmiljöarbetet kan genomföras. Den kommer att uppnås genom att samla in, analyser och sprida aktuell och ny heltäckande kunskap om och förståelse för hur arbetsmiljön hanteras i mikro- och småföretag i Europa.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages