I fokus

I ett diskussionsunderlag analyseras konsekvenserna av virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), utökad verklighet (XR) och metaversum för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med beaktande av möjligheter som säker simulering av farliga arbetsmiljöer. I underlaget, som omfattar allt från sektorer som tillverkning och byggnation till utbildning och hälso- och sjukvård...

För att förstå hur de senaste politiska initiativen påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för dem som arbetar med digitala plattformar kan du läsa vårt policydokument . Där undersöks en rad lösningar som införts av länder i och utanför Europeiska unionen och initiativ som Fairwork-projektet . Mer än 28 miljoner människor i EU arbetar via digitala plattformar och insatser...

Ny teknik, som till exempel robotar som hjälper till att lyfta och förflytta patienter och AI-baserade system som hjälper läkare att ställa diagnos, kan minska de fysiska och psykosociala arbetsmiljöriskerna. De bidrar till att minska fysisk trötthet, arbetsbelastning och stress. Men tekniken kan också få negativa effekter för arbetsmiljön, till exempel oro för förlorade...

I en serie publikationer om hur relationer mellan köpare och leverantörer inom bygg- och livsmedelssektorerna kan förbättra arbetsmiljön presenteras nya fallstudier och rekommendationer till beslutsfattare och yrkesverksamma. Rapporten och policydokumenten ger insikter om skillnaderna och likheterna mellan de båda sektorerna. Huvudrapporten presenterar resultaten från EU-Oshas...

Yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet belyser de starka och svaga sidorna hos förebyggande tjänster i olika europeiska länder i ett nytt diskussionsunderlag. Dokumentet ger ett expertperspektiv på den pågående debatten om de interna och externa förebyggande tjänsternas roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Det innehåller också förslag...

Intressenterna har överlag uttryckt stor tillfredsställelse med EU-Oshas arbete och 87 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda. De uppskattar bland annat EU-Oshas bidrag till god arbetsmiljö: ökad medvetenhet om arbetsmiljörisker, ökad medvetenhet om lösningar på arbetsmiljörisker och förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen, där 85 procent till 91 procent svarade...

Det blir allt vanligare att avancerad robotteknik och artificiell intelligens används för att automatisera arbetsuppgifter på arbetsplatserna i EU. Det gör det möjligt för arbetstagare att delegera vardagliga och riskfyllda uppgifter och på så sätt åtnjuta ökad säkerhet och få mer tid över åt kompetensutveckling. Men det kan också medföra utmaningar, såsom överdriven tilltro...

Mot bakgrund av den europeiska cancerveckan den 25–31 maj, publicerar EU-Osha kompletterande forskningsmaterial som bidrar till kampen mot yrkesbetingad cancer. Efter de första resultaten av undersökningen av arbetstagares exponering för riskfaktorer för yrkesbetingad cancer i Europa publicerar EU-Osha nu en detaljerad metodrapport . Med utgångspunkt i den australiska...

Det snabbt föränderliga arbetslivet innebär många utmaningar när det gäller efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Att förbättra efterlevnaden på detta område är ett långsiktigt mål på såväl europeisk som nationell nivå. EU-Osha har analyserat de nationella strategierna och åtgärderna för att främja efterlevnaden av arbetsmiljöregler i fem länder. Den första publikationen...

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en EU-omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken. Tusentals företag och organisationer runtom i Europa deltar i Esener, där allt från psykosociala risker och digitalisering till drivkrafter och hinder för arbetsmiljöstyrning...