I fokus

Hur kan mikro- och småföretag få till stånd en riskbedömning som är hållbar på lång sikt? Svaret får vi genom att undersöka hur man har gjort i Frankrike. I aktuell forskning konstateras fördelarna med OiRA, den riskbedömningsmetod som de franska företagen föredrar. OiRA (Online interactive Risk Assessment [webbaserad interaktiv riskbedömning]) gör det möjligt för EU:s...

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in uppgifter om resultaten och de vidare effekterna för fyra decentraliserade EU-byråer: EU-Osha, Eurofound, Cedefop och ETF. Resultaten redovisas både individuellt och ur ett övergripande perspektiv. Samrådet kommer att bidra till den utvärderingsstudie som för närvarande genomförs på uppdrag av Europeiska...

Den 8 mars visar EU-Osha återigen sitt stöd för kvinnors och flickors rätt att leva och arbeta utan våld både online och offline. EU-Osha står bakom uppmaningen från FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt att bekämpa våld mot kvinnor i den digitala miljön. Det är nödvändigt att anta en strategi för innovation och teknik som ökar kvinnors medvetenhet om vilka...

Den arbetande befolkningen har i allmänhet bättre hälsa än de som står utanför arbetsmarknaden, men arbetsplatser kan också orsaka eller förvärra sjukdomar. Fler än fyra av tio europeiska arbetstagare rapporterar att deras arbetsstress har ökat på grund av pandemin. Detta är en påfrestning som tillsammans med andra psykosociala riskfaktorer, såsom otrygga anställningar, långa...

Personer som är verksamma inom arbetsmiljöområdet och deras metoder har varit tvungna att förändras med tiden för att följa med i utvecklingen. I ett nytt diskussionsunderlag granskas de förebyggande åtgärdernas roll när det gäller att stödja efterlevnad av arbetsmiljönormer i EU. I underlaget fastställs kunskapsluckor, liksom centrala frågor som rör arbetsmiljömetoder...

Gruppen för interaktiv webbaserad riskbedömning (OiRA) har utökats till 18 nationella partner i och med att en ny medlemsstat har anslutit sig till den, nämligen Ungern. Ungerns ministerium för teknik och industri har infört en handlingsplan som omfattar utveckling av fem OiRA-verktyg för nya sektorer och anpassning av fem befintliga verktyg i enlighet med ungersk lagstiftning...

OSHwiki, vår samarbetsbaserade webbencyklopedi med arbetsmiljöinformation, har gjorts om för att bli lättare att använda. Den har fått ett nytt utseende och blivit enklare att surfa på, och det blir därför ännu lättare att hitta den information du behöver genom att söka på ämne eller nyckelord. I OSHwiki finns relevant och tillförlitligt material om många arbetsmiljörelaterade...

Världscancerdagen, som högtidlighålls den 4 februari varje år, finns till för att sprida information om cancer och uppmuntra åtgärder som kan minska den börda som cancer innebär för våra samhällen. EU-Osha tar kampen mot cancer – den största orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU – på stort allvar. Som ett led i detta arbete slutför EU-Osha just nu sin undersökning av...

Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen...

Genom användning av digitala system för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, såsom appar, kameror och olika typer av kroppsburna anordningar, kan man göra arbetsplatserna säkrare. Oavsett om man vill använda denna teknik proaktivt (dvs. förebyggande) eller reaktivt, beror framgången ofta på huruvida informationen som samlas in och analyseras av dessa enheter är...