I fokus

Den föränderliga arbetsmarknaden har blivit en källa till stress, ångest och andra psykiska hälsoproblem för många människor. Arbetstagare med låg socioekonomisk status är särskilt mottagliga för att uppleva psykosociala risker på arbetsplatsen, en situation som har förvärrats av covid-19 och den utveckling som digitaliseringen har medfört. I en ny rapport analyserar EU-Osha...

Bland de 42,8 miljoner personer med funktionsnedsättning som är i arbetsför ålder i EU är för närvarande endast omkring hälften sysselsatta. Det är mycket viktigt att arbetsplatserna främjar god hälsa och ger stöd till personer med funktionsnedsättning så att de kan komma in i eller återgå till arbetslivet och behålla sin anställning. Europeiska kommissionens...

Gör dig redo att möta den första vågen av partnerorganisationer för kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” . De här organisationerna kommer från såväl privat som offentlig sektor och arbetar aktivt för att sätta människan i centrum för digitaliseringen av arbetslivet och se till att detta budskap sprids över hela Europa. Vill din organisation dra sitt strå...

En ny Napo-film sätter fokus på risken för brand och explosion på arbetsplatsen och de åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. För att en brand eller en explosion ska uppstå krävs tre element: ett brandfarligt ämne (bränsle), luft (syre) och en antändningskälla (värme). En grundläggande fråga i riskhanteringen är behovet av en tillförlitlig riskbedömning Följ med Napo...

För att bidra till kampen mot arbetsrelaterad cancer genomförde EU-Osha en undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa. Målet är att bättre identifiera de riskfaktorer på arbetsplatser som kan leda till sjukdomen och tillhandahålla aktuella och fullständiga uppgifter som kan användas för förebyggande och medvetandehöjande åtgärder samt...

Transport- och lagringsbranschen är mycket mångsidig och omfattar ett brett spektrum av roller, till exempel chaufförer och lagerhållare. Då denna bransch sysselsätter över 10 miljoner arbetstagare i EU är det av stor vikt att dess arbetsmiljöstrategi är målinriktad. EU-Osha har publicerat rapporten Transport- och lagringsverksamhet – belägg från europeiska...

Med anledning av att arbetslandskapet förändrats till följd av covid-19-pandemin står distansarbetet i fokus i tre av EU-Oshas senaste publikationer, bland annat en rapport om utvecklingen av regleringen av distansarbete i Europa och dess effekter på arbetstagarnas välbefinnande och hälsa, ett diskussionsunderlag om framväxten av hybrida arbetsmodeller som ett nytt arrangemang...

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv anordnas i samarbete med våra nationella kontaktpunkter och belönar organisationer i Europa som hittat innovativa sätt att främja arbetstagarnas välbefinnande. Dessa praktiska lösningar bör aktivt förebygga arbetsmiljörisker i samband med införandet av digital teknik på arbetsplatsen. Efter den...

”Hormigas perplejas” (Förbryllade myror), av Mercedes Moncada Rodríguez, är en berättelse om kvinnor och män som tillverkar fartyg och flygplan manuellt i en liten region i södra Spanien. Den skildrar hur de här människornas liv förändras när nya produktionsmetoder införs i början av 2000-talet. Filmen har utsetts till vinnare av 2023 års filmpris ”Ett hälsosamt arbetsliv” för...

Idag lanseras officiellt den nya kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, ” Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv ”. I linje med målen i Europas digitala decennium förordar kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, en hållbar och framgångsrik digital omställning och uttrycker sitt stöd till kampanjen. Kampanjen belyser...