Pulsen på arbetsmiljön – arbetsmiljöläget efter pandemin

”Flash Eurobarometer – pulsen på arbetsmiljön” är en enkätundersökning som utförts på uppdrag av EU-Osha och som ger värdefulla insikter om effekterna av covid-19-pandemin på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Dessutom undersöks de arbetsplatsåtgärder som följt av detta, i kombination med den ökande användningen av digital teknik på arbetsplatsen.

Under våren 2022 telefonintervjuades ett representativt urval bestående av 27 000 anställda runtom i hela EU samt i Norge och Island.

Enkäten inriktar sig på de stressfaktorer för psykisk och fysisk hälsa som arbetstagare utsätts för, samt på de arbetsmiljöåtgärder som införts på deras arbetsplatser. Mer konkret undersöks följande områden:

  • Psykosociala riskfaktorer, stress och psykisk hälsa.
  • Effekter på hälsan.
  • Förebyggande arbetsmiljöåtgärder med fokus på psykisk hälsa.
  • Synpunkter på och erfarenheter av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
  • Digitalisering och användning av digital teknik.

Resultatet av enkäten presenteras i en översiktsrapport, en sammanfattning och 29 landsspecifika faktablad som ger en bild av resultaten på nationell nivå. De viktigaste resultaten visas också med hjälp av snabböverskådlig infografik.

Resultatet av enkäten underbygger EU-Oshas verksamhet på områden som digitalisering av arbetetpsykosociala risker inklusive arbetsrelaterad stress och förbättring av efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen. Genom fördjupad analys inom specifika områden kommer fler intressanta resultat att uppnås framöver.