Puls BHP – bezpieczeństwo i higiena w miejscach pracy po pandemii

Przeprowadzone na zlecenie EU-OSHA badanie Eurobarometr Flash – Puls BHP przedstawia cenne spostrzeżenia dotyczące skutków, jakie pandemia COVID-19 wywarła na zdrowie i dobrostan pracowników, oraz powiązanych środków w miejscu pracy, również w połączeniu z rosnącym wykorzystaniem technologii cyfrowych w miejscu pracy.

Wiosną 2022 r. przeprowadzono telefoniczne wywiady z reprezentatywną próbą ponad 27 000 zatrudnionych pracowników we wszystkich państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii.

Badanie koncentruje się na stresujących dla zdrowia psychicznego i fizycznego czynnikach, z którymi stykają się pracownicy oraz na środkach bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wdrożonych w ich miejscach pracy. Badanie dotyczyło zwłaszcza następujących obszarów:

  • Czynniki ryzyka psychospołecznego, stres i zdrowie psychiczne
  • Skutki dla zdrowia
  • Środki zapobiegawcze BHP ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego
  • Opinie i doświadczenia związane z BHP w miejscu pracy
  • Cyfryzacja i wykorzystanie technologii cyfrowych

Ustalenia przedstawiono w raporcie ogólnym i podsumowaniu, natomiast wyniki dotyczące poszczególnych krajów zawarto w 29 krajowych arkuszach informacyjnych, a krótki przegląd głównych ustaleń znaleźć można w infografice.

Wyniki badania wspierają działania EU-OSHA w zakresie cyfryzacji pracy, zagrożeń psychospołecznych i stresu w pracy oraz poprawy zgodności z przepisami BHP. Dogłębna analiza poszczególnych tematów zapewni kolejne ciekawe wnioski.