Oferty pracy

EU-OSHA oferuje pracownikom stymulujące i wielonarodowe środowisko pracy. Nasze biura znajdują się w tętniącym życiem kulturalnym mieście Bilbao.

Pracownicy EU-OSHA wykonują bardzo zróżnicowane zadania, ale wszyscy – od kierowników projektów po rzeczników prasowych i administratorów – dysponują umiejętnościami, pasją oraz entuzjazmem, których potrzebujemy, aby uczynić Europę bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje o możliwościach pracy w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

Who we employ

O pracę w EU-OSHA mogą ubiegać się obywatele 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (strony porozumienia EOG).

EU-OSHA jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Z radością przyjmujemy kandydatury na pracowników i stażystów, bez rozróżnienia na: płeć, kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie lub światopogląd, przekonania polityczne i inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, miejsce urodzenia, niepełnosprawność, narodowość, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Reserve lists

Listy rezerwowe zawierają nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli procedurę naboru na określone stanowiska (zob. „Wakaty – zakończone”).

Listy rezerwowe są ważne przez określony czas i mogą zostać przedłużone. Kandydaci z ważnych list rezerwowych mogą otrzymać propozycję pracy zgodnie z potrzebami Agencji.

W przypadku niektórych stanowisk EU-OSHA może korzystać z bazy danych EPSO.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Przyjmujemy zgłoszenia w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia o pracy lub stażu – nie przyjmujemy zgłoszeń składanych z własnej inicjatywy.

Dlatego nie potwierdzamy odbioru ani nie odpowiadamy na zgłoszenia składane z własnej inicjatywy lub prośby o staż.

Data Protection and Legal Remedies

1. OCHRONA DANYCH

EU-OSHA szanuje prywatność kandydatów i przetwarza ich dane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/1725. Odnosi się to w szczególności do poufności i bezpieczeństwa tych danych. Dane osobowe wymagane przez EU-OSHA od kandydatów w ramach procedury naboru będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych w sprawie procedur naboru i rekrutacji.

Kandydatom zapewnia się dostęp do wszystkich ich danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury naboru. W szczególności osoby, których dane dotyczą, powinny mieć dostęp do wyników ich oceny na wszystkich etapach procedury naboru (selekcja wstępna, rozmowa kwalifikacyjna i testy pisemne), chyba że można zastosować wyjątek określony w art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego.

Wyjątek ten może oznaczać, że nie należy udzielać dostępu ani do danych porównawczych dotyczących innych kandydatów (wyniki porównawcze), ani do indywidualnych opinii członków komisji konkursowej.

2. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Kandydaci niedopuszczeni do procedury naboru

Wniosek o dokonanie przeglądu

Kandydat, który uważa, że popełniono błąd w związku z niedopuszczeniem go do udziału w konkretnej procedurze naboru (tj. kandydat nie spełnia kryteriów kwalifikowalności określonych w ogłoszeniu o naborze), może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie jego zgłoszenia, przesyłając w ciągu 5 dni kalendarzowych (po upływie jednego miesiąca od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń) wniosek o ponowne rozpatrzenie, wraz z podaniem numeru danej procedury naboru, skierowany do przewodniczącego komisji konkursowej, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Komisja konkursowa ponownie rozpatrzy zgłoszenie i powiadomi kandydata o swojej decyzji w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Skargi

Jeżeli komisja konkursowa potwierdzi pierwotną decyzję o niedopuszczeniu kandydata do procedury naboru, kandydat może złożyć skargę na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, skierowaną do dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Skargę należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od otrzymania przez kandydata powiadomienia o decyzji. Dyrektor wykonawczy powiadomi kandydata o swojej uzasadnionej decyzji w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia skargi. Jeżeli po upływie tego terminu kandydat nie otrzyma odpowiedzi na skargę, uznaje się to za dorozumianą decyzję o jej odrzuceniu, od której można wnieść odwołanie zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego.

W przypadku oddalenia skargi kandydat może wnieść sprawę zgodnie z art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na poniższy adres:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Skargę można też złożyć do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994).

Skargę należy kierować na poniższy adres:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Należy zauważyć, że skargi skierowane do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają skutku zawieszającego w odniesieniu do terminów określonych w art. 90 ust. 2 i art. 91 regulaminu pracowniczego. Należy również pamiętać, że przed złożeniem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich kandydaci muszą złożyć skargę do EU-OSHA zgodnie z art. 90 ust. 2 i otrzymać odpowiedź odmowną.

Kandydaci dopuszczeni do procedury naboru, ale wykluczeni na późniejszym etapie

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do procedury naboru, ale zostali wykluczeni na późniejszym etapie, np. kandydaci, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną/testy, kandydaci, którzy nie zaliczyli testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, oraz ostatecznie kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę rezerwową, nie mogą wystąpić o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji konkursowej o wykluczeniu ich z procedury naboru, ale mogą skorzystać z procedur przewidzianych w art. 90 ust. 2 i art. 91 regulaminu pracowniczego. Kandydaci mogą również złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wyjaśniono powyżej.

W przypadku oddalenia skargi kandydat może wnieść sprawę zgodnie z art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na poniższy adres:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR pod adresem: osha.europa.eu