Oferty pracy

EU-OSHA oferuje pracownikom stymulujące i wielonarodowe środowisko pracy. Nasze biura znajdują się w tętniącym życiem kulturalnym mieście Bilbao.

Pracownicy EU-OSHA wykonują bardzo zróżnicowane zadania, ale wszyscy – od kierowników projektów po rzeczników prasowych i administratorów – dysponują umiejętnościami, pasją oraz entuzjazmem, których potrzebujemy, aby uczynić Europę bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje o możliwościach pracy w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

Who we employ

O pracę w EU-OSHA mogą ubiegać się obywatele 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (strony porozumienia EOG).

EU-OSHA jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Z radością przyjmujemy kandydatury na pracowników i stażystów, bez rozróżnienia na: płeć, kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie lub światopogląd, przekonania polityczne i inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, miejsce urodzenia, niepełnosprawność, narodowość, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Przyjmujemy zgłoszenia w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia o pracy lub stażu – nie przyjmujemy zgłoszeń składanych z własnej inicjatywy.

Dlatego nie potwierdzamy odbioru ani nie odpowiadamy na zgłoszenia składane z własnej inicjatywy lub prośby o staż.

Enquiries

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR pod adresem: osha.europa.eu