Resymé - Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019): Oversiktsrapport over hvordan europeiske arbeidsplasser håndterer HMS

Keywords:

Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) er en undersøkelse blant over 45 000 bedrifter i 33 land. Resultatene er sammenlignbare både mellom bedriftsstørrelsesklasser, virksomhetssektorer og land og i forhold til den forrige undersøkelsen fra 2014.

Denne oversiktsrapporten vil være et viktig verktøy for utforming av europeisk politikk på dette området. Rapporten analyserer resultatene fra ESENER 2019 og ser på utviklingen siden 2014 med mål om å oppnå en bedre forståelse av behovene i arbeidslivet og hvordan disse best kan oppfylles. Den går grundig gjennom hvordan helse- og sikkerhetsrisikoer identifiseres og håndteres, og utforsker mulige drivere og barrierer for forbedringer, med et ekstra grundig blikk på lovgivning og regelverk. Det fokuseres særlig på psykososial risiko og arbeidstakermedvirkning. Konsekvensene av koronapandemien på håndteringen av helse og sikkerhet vies også oppmerksomhet.

Last ned in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |