Metoder for å identifisere arbeidsrelaterte sykdommer: Gjennomgang av ulike kontroll- og varslingssystemer

Keywords:

Varslings- og kontrollsystemer gjør det mulig å påvise arbeidsrelaterte sykdommer på et tidlig tidspunkt. Slike systemer er nyttige som et supplement til offisielle yrkessykdomstall og som hjelp ved innføring av kunnskapsbasert forebygging. Imidlertid er bare et begrenset antall slike systemer på plass.

Denne rapporten gjennomgår eksisterende varslings- og kontrollsystemer og andre overvåkingssystemer med funksjoner som også kan brukes til å påvise framvoksende arbeidsrelaterte sykdommer.

Gjennomgangen identifiserer svakheter, for eksempel at det ofte ikke finnes data fra vurderinger av eksponering på arbeidsplassen, den dårlige dekningen av enkelte arbeidstakergrupper og sykdommer, som psykisk sykdom, og den svake forbindelsen til forebygging på arbeidsplassen. Den inneholder også eksempler på god praksis og setter søkelyset på betydningen av internasjonalt samarbeid og spredning av data for å oppnå størst mulig nytte av varslings- og kontrollsystemene.

Last ned in: en