You are here

ES Somijas prezidentūra


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Somija 2019. gada 1. jūlijā pārņem ES Padomes prezidentūru. Līdzās Rumānijai un Horvātijai šī ir otrā prezidentvalsts, kas cenšas panākt mērķus, kuri noteikti kopīgajā programmā.

Konkurētspējīgas un sociāli iekļaujošas ES izveide ir viena no prezidentūras prioritātēm. Eiropai jārisina problēmas saistībā ar demogrāfisku novecošanu un globālo konkurētspēju, izmantojot ilgtspējīgus pasākumus ražīguma un konkurētspējas palielināšanai. Tajā pašā laikā ir jāpieņem saskaņota pieeja turpmākai Eiropas sociālo tiesību pīlāra attīstībai, lai panāktu redzamus rezultātus pilsoņiem.

Turklāt ES ir nepieciešams veidot tādu uz nākotni vērstu un daudzveidīgu nepārtrauktas mācīšanās stratēģiju, kurā ņemta vērā darba pārveide un digitalizācija. Vēl viens veids kvalificētu darbinieku pieejamības maksimālai sekmēšanai ir palielināt sieviešu līdzdalības līmeni darba tirgū. ES un dalībvalstīm ir jāturpina pasākumi, lai veicinātu dzimumu līdztiesību profesionālajā dzīvē, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un vienādu darba samaksu. Turklāt pastāv nepieciešamība sekmēt ilgākas profesionālās karjeras Eiropā, uzlabojot situāciju darba drošības un arodveselības jomā, valsts veselības politikā un pusslodzes darba programmu attīstībā.

Somijas prezidentūra ir izteikusi savu atbalstu Ceļvedim par kancerogēnām vielām, EU-OSHA līdzfinansētajai programmai, kurā uzmanība pievērsta izpratnes veicināšanai par riskiem, ko izraisa saskarsme ar koncerogēnām vielām darbavietās, un kas atbalsta labas prakses apmaiņu. Prezidentūra 27.-28. novembrī rīko konferenci ar nosaukumu “Kopīgs darbs, lai novērstu ar darbu saistītu saslimšanu ar vēzi”.

Apmeklējiet ES Somijas prezidentūras tīmekļa vietni

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’