ES Horvātijas prezidentūra

ES Padomes prezidenturu sava starpa dala 28 dalibvalstu valdibas, ik pec sešiem menešiem — katru gadu 1. janvari un 1. julija — nododot to no vienas dalibvalsts nakamajai. Prezidenturas vadišana ir saistita ar ieverojamu atbildibu, jo uznemejdalibvalsts sava termina laika vada sanaksmes ES Padome, kas ir viena no ES galvenajam lemejstrukturam. Turklat prezidentvalsts ir atbildiga par to, lai nodrošinatu, ka dalibvalstis strada saskanoti, vajadzibas gadijuma vienojoties par kompromisiem un vienmer rikojoties visas ES intereses.

Prezidenturas darba programmu 18 menešu perioda dala tris dalibvalstis ("prezidenturas trio"). Prezidentvalsts nosaka siki izstradatus merkus, ko ta sava termina laika velas sasniegt, un kopa ar parejam prezidenturas trio dalibvalstim izvirza ilgaka termina merkus, ko sešos menešos vien nebutu iespejams sasniegt.

Horvatija 2020. gada 1. janvari parnem ES Padomes prezidenturu. Turpinot Rumanijas un Somijas uzsakto darbu, tas merkis ir sasniegt merkus, kas ieklauti šo triju valstu kopigaja programma.

Horvatijas vadmotivs valsts sešu menešu prezidenturai ES Padome ir “Speciga Eiropa izaicinajumu pilna pasaule”, bet prioritates — Eiropa, kas attistas, Eiropa, kas savieno, Eiropa, kas aizsarga, un ietekmiga Eiropa.

Horvatijas prezidentura atbilst Eiropadomes jaunajai strategiskajai programmai 2019.–2024. gadam un politiskajam pamatnostadnem jaunajai Eiropas Komisijai.

Prezidentura ir versta uz digitalizacijas programmas stiprinašanu un Eiropas rupniecibas un mazo un videjo uznemumu konkuretspejas atbalstišanu. Dzimumu lidztiesibas veicinašana, sieviešu iespeju veicinašana sabiedriba un darba tirgu, ka ari plašaku iespeju sniegšana jauniešiem ir turpmak sasniedzamie merki.

Prezidentvalsts Horvatija ir pazinojusi par savu apnemšanos stiprinat Eiropas socialo tiesibu pilaru. Pilars paredz, ka visiem ES iedzivotajiem tiek nodrošinata plaša tiesibu klasta pieejamiba, tai skaita veselibas aprupe, godigi darba apstakli un atlidziba, mužizglitiba un labs darba un privatas dzives lidzsvars.

Apmeklejiet ES Horvatijas prezidenturas timekla vietni

Noskatieties video “Kas ir Padomes prezidentura un ka ta darbojas?”