ES Vācijas prezidentūra

ES Padomes prezidenturu sava starpa dala 28 dalibvalstu valdibas, ik pec sešiem menešiem — katru gadu 1. janvari un 1. julija — nododot to no vienas dalibvalsts nakamajai. Prezidenturas vadišana ir saistita ar ieverojamu atbildibu, jo uznemejdalibvalsts sava termina laika vada sanaksmes ES Padome, kas ir viena no ES galvenajam lemejstrukturam. Turklat prezidentvalsts ir atbildiga par to, lai nodrošinatu, ka dalibvalstis strada saskanoti, vajadzibas gadijuma vienojoties par kompromisiem un vienmer rikojoties visas ES intereses.

Prezidenturas darba programmu 18 menešu perioda dala tris dalibvalstis ("prezidenturas trio"). Prezidentvalsts nosaka siki izstradatus merkus, ko ta sava termina laika velas sasniegt, un kopa ar parejam prezidenturas trio dalibvalstim izvirza ilgaka termina merkus, ko sešos menešos vien nebutu iespejams sasniegt.

Vācija 2020. gada 1. jūlijā pārņem ES Padomes prezidentūru. Vācija ir pirmā no triju prezidentvalstu komandas, cieši sadarbojoties ar Portugāli un Slovēniju, kuras savukārt pārņemts prezidentūru 2021. gadā.

Vācijas prezidentūras galvenās prioritātes, protams, ir palīdzēt Eiropai apkarot koronavīrusa pandēmiju un ekonomiski atgūties no tās sekām. Tomēr klimata pārmaiņas un digitalizēšana droši saglabā savu vietu darba kārtībā.

Citi jautājumi:

  • rūpniecība politika un mazie un vidējie uzņēmumi;
  • zemu atalgotu un sezonas darba ņēmēju aizsardzības palielināšana;
  • sociāli taisnīgu pārmaiņu veicināšana Eiropas ekonomikā, sabiedrībā un darba tirgū;
  • un nonākšana pie Kancerogēno vielu ceļa kartes, pasākumu shēmas informētības palielināšanai un labākās prakses apmaiņai, lai novērstu vai samazinātu kancerogēno vielu esamību darbavietās.

Papildus sadarbībai ar savām triju prezidentvalstu partnerēm Vācija cieši sadarbojas arī ar Eiropas Komisiju. Komisijas prioritātes izklāstītas tās koriģētajā darba programmā 2020. gadam un atveseļošanas plānā pēc koronavīrusa.

Apmeklējiet ES Vācijas prezidentūras tīmekļa vietni

Noskatieties video “Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?”