Slovēnijas ES prezidentūra

Image

ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem – katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā – nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējiestādēm. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentūra nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā tiecas sasniegt, un kopā ar pārējiem Prezidentūras trio locekļiem nosaka ilgāka termiņa mērķus, ko reāli sešos mēnešos vien nevarētu sasniegt.

2021. gada 1. jūlijā Slovēnija no Portugāles pārņem prezidentūru. Pašreizējās triju prezidentvalstu komandas dalībnieces — Vācija, Portugāle un Slovēnija — turpinās cieši sadarboties, lai sasniegtu tās kopīgajā 18 mēnešu programmā noteiktos mērķus.

Ar devīzi “Kopā. Noturīga. Eiropa.” prezidentvalsts Slovēnija galveno uzmanību pievērš tam, lai veicinātu ES atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas ietekmes un paātrinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos nolūkā radīt darbvietas un stiprināt ES noturību. Šīs prezidentūras darba kārtībā ir iekļauta arī mākslīgā intelekta ētiska izmantošana un attīstība dažādās nozarēs.

Veselība ir viena no galvenajām prioritātēm – apsverot pandēmijas laikā gūto pieredzi, nodrošinot medicīnisko izstrādājumu pieejamību, kā arī uzlabojot dzīves un darba apstākļus visiem.

Ir plānoti vairāki pasākumi darba drošības un arodveselības jomā:

  • septembrī ieplānotais tīmekļseminārs par slimnīcu darbinieku aizsardzību kā daļa no kancerogēnu ceļveža, kurā citu runātāju starpā ir EU-OSHA izpilddirektors;
  • oktobrī ieplānotā augsta līmeņa konference “Darba kvalitāte dzīves kvalitātei”, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta darba aizsardzībai un darba un privātās dzīves līdzsvaram;
  • vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) tematiskā diena par Covid-19, kas ieplānota arī oktobrī; un
  • starptautiska konference decembrī, kuras temati ietver ES stratēģisko satvaru 2021.–2027. gadam attiecībā uz veselību un drošību darbā, tāldarbu un balsta un kustību aparāta slimībām.

Apmeklēt ES Slovēnijas prezidentūras tīmekļa vietni

Noskatīties video “Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?”

Share this on: