ES Somijas prezidentūra


ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.

Somija 2019. gada 1. jūlijā pārņem ES Padomes prezidentūru. Līdzās Rumānijai un Horvātijai šī ir otrā prezidentvalsts, kas cenšas panākt mērķus, kuri noteikti kopīgajā programmā.

Konkurētspējīgas un sociāli iekļaujošas ES izveide ir viena no prezidentūras prioritātēm. Eiropai jārisina problēmas saistībā ar demogrāfisku novecošanu un globālo konkurētspēju, izmantojot ilgtspējīgus pasākumus ražīguma un konkurētspējas palielināšanai. Tajā pašā laikā ir jāpieņem saskaņota pieeja turpmākai Eiropas sociālo tiesību pīlāra attīstībai, lai panāktu redzamus rezultātus pilsoņiem.

Turklāt ES ir nepieciešams veidot tādu uz nākotni vērstu un daudzveidīgu nepārtrauktas mācīšanās stratēģiju, kurā ņemta vērā darba pārveide un digitalizācija. Vēl viens veids kvalificētu darbinieku pieejamības maksimālai sekmēšanai ir palielināt sieviešu līdzdalības līmeni darba tirgū. ES un dalībvalstīm ir jāturpina pasākumi, lai veicinātu dzimumu līdztiesību profesionālajā dzīvē, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un vienādu darba samaksu. Turklāt pastāv nepieciešamība sekmēt ilgākas profesionālās karjeras Eiropā, uzlabojot situāciju darba drošības un arodveselības jomā, valsts veselības politikā un pusslodzes darba programmu attīstībā.

Somijas prezidentūra ir izteikusi savu atbalstu Ceļvedim par kancerogēnām vielām, EU-OSHA līdzfinansētajai programmai, kurā uzmanība pievērsta izpratnes veicināšanai par riskiem, ko izraisa saskarsme ar koncerogēnām vielām darbavietās, un kas atbalsta labas prakses apmaiņu. Prezidentūra 27.-28. novembrī rīko konferenci ar nosaukumu “Kopīgs darbs, lai novērstu ar darbu saistītu saslimšanu ar vēzi”.

Apmeklējiet ES Somijas prezidentūras tīmekļa vietni

Noskatieties video “Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?”