You are here

ES Austrijas prezidentūra


BG-logo-2017ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.

Austrijas prezidentūras termiņš sākas 2018. gada 1. jūlijā. Pašreizējās trīs prezidentvalstis (Igaunija, Bulgārija un Austrija) turpinās īstenot savu 18 mēnešu programmu.

Austrijas “zaļā prezidentūra” veicinās ilgtspēju un pievērsīs pastiprinātu uzmanību šādiem plašākiem jautājumiem:

  • drošība un migrācija,
  • labklājības un konkurētspējas nodrošināšana ar digitalizācijas palīdzību,
  • stabilitāte kaimiņvalstīs.

Attiecībā uz darba aizsardzību Austrijas prezidentūras mērķis ir pabeigt sarunas par Kancerogēnu direktīvas grozījumiem, jo vēzis joprojām ir galvenais ar darbu saistītu nāves gadījumu cēlonis ES.

EU-OSHA piedalīsies konferencē “Ar darbu saistīta vēža sloga mazināšana ES – kopēja problēma ar kopīgiem risinājumiem”, kas notiks 24. un 25. septembrī. Tās mērķis ir palielināt informētību par riskiem, ko rada kancerogēnu vielu iedarbība darbavietā, un apmainīties ar labu praksi saistībā ar kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” un “Ceļvedi par kancerogēnām vielām”.

Apmeklējiet Austrijas prezidentūras tīmekļa vietni

Noskatieties video “Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?”