Kohokohtia

Kestävyyteen tähtäävä kehitys – kuten kiertotalouden tai kestävän sopimustoiminnan edistäminen – voi vaikuttaa suoraan työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveet työolot Euroopan vihreän siirtymän aikana vuoteen 2040 mennessä, on olennaisen tärkeää sisällyttää työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat vankasti kestävyysaloitteisiin kaikilla...

Yhteistyössä kansallisten yhteyspisteidemme kanssa järjestettävässä Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailussa palkitaan kaikentyyppisiä organisaatioita eri puolilta Eurooppaa niiden innovatiivisista lähestymistavoista työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvien käytäntöjen tulisi aktiivisesti ehkäistä digiteknologian käyttöönottoon liittyviä työterveys- ja...

Digitaalinen alustatyö kattaa monenlaisia työpaikkoja ja työntekijöitä, jotka kohtaavat hyvin erilaisia työturvallisuus- ja työterveyshaasteita. Täydennyksenä olemassa oleviin resursseihin, joilla lisätään tietämystä tästä Terveellinen työ -kampanjan painopistealasta, EU-OSHA tarjoaa: infografiikkaa , jossa esitetään yhdellä silmäyksellä faktoja ja numerotietoa, keskeisimpiä...

Työskentely turvallisessa ympäristössä ja laatuaika perheen kanssa saattavat vaikuttaa etuoikeuksilta. EU:ssa nämä oikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille työntekijöille. Työntekijän hyvinvointi on yksi EU:n prioriteeteista ja siihen kuuluvat muun muassa viikoittaisen työajan rajoittaminen 48 tuntiin sekä riittävän vapaa-ajan takaaminen lepoa ja yksityiselämään keskittymistä...

Digitalisaatio muuttaa työpaikkoja, ja tekoälyyn perustuvasta henkilöstöjohtamisen teknologiasta on tullut työturvallisuuden ja -terveyden painopistealue . Uusimmassa tausta-asiakirjassamme tarkastellaan tekoälyn ja kehittyvän henkilöstöjohtamisdynamiikan välistä suhdetta ja analysoidaan patenttitietojen avulla tekoälyyn perustuvia johtamisen teknologioita, niiden suunniteltuja...

Kansainvälisenä naistenpäivänä 2024 EU-OSHA on julkaissut uuden tausta-asiakirjan, jossa tarkastellaan etätyön sukupuoliulottuvuuksia ja keskeisiä naisten kohtaamia haasteita. Asiakirjassa tuodaan esiin etätyö- ja hybridimalleihin siirtymisen vaikutuksia ja kerrotaan, miten nämä muutokset vaikuttavat suhteettomasti naisten hyvinvointiin ja integroitumiseen työmarkkinoille...

Sosiaali- ja terveysala, joka työllistää noin 10 prosenttia koko työvoimasta monissa EU-maissa, kohtaa useita työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä haasteita. Digitalisaatio ja alustatyön yleistyminen ovat muuttaneet alaa luomalla uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät työntekijöiden fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin...

Yleiseurooppalaisella tasolla toimivat eri alojen organisaatiot ovat liittyneet vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanjan virallisiksi yhteistyökumppaneiksi . Nämä julkisen ja yksityisen sektorin yritykset ja yhdistykset ovat keskeisessä asemassa kampanjan onnistumisen edistämisessä tiedotustoimien, yhteistyön ja innovaation kautta. Yhdessä EU-OSHAn koordinointikeskusten...

Tämä kysely tarjoaa sidosryhmille ja viraston työstä hyötyville mahdollisuuden antaa palautetta organisaatiostamme ja sen toiminnasta. Palaute auttaa meitä ohjaamaan toimintaamme ja parantamaan työmme tarkoituksenmukaisuutta ja hyödyllisyyttä. Valmisteilla on viraston uusi strategia, joten tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös sen valmistelussa. Kyselyn toteuttaa ICF S.A...

Tarpeesta parantaa mielenterveyttä työssä on tullut pandemian jälkeen entistä pakottavampi. EU-OSHAn tuorein raportti sisältää perusteellisen analyysin Euroopassa tehdyistä kyselytutkimuksista, joissa keskitytään mielenterveyteen työpaikalla ja jotka kattavat jaksot ennen pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. Raportti sisältää tietoja vuoden 2022 OSH Pulse -tutkimuksesta...