Περίληψη - Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019): Έκθεση επισκόπησης Η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας

Keywords:

Στην τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) συμμετείχαν πάνω από 45.000 επιχειρήσεις σε 33 χώρες. Τα πορίσματά της έρευνας είναι συγκρίσιμα τόσο μεταξύ των κατηγοριών μεγέθους των επιχειρήσεων, των τομέων δραστηριότητας και των χωρών, όσο και σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2014.

Η παρούσα έκθεση επισκόπησης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χάραξη σχετικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναλύει τα αποτελέσματα της έρευνας ESENER 2019 και εξετάζει την εξέλιξη της κατάστασης από το 2014 με σκοπό την κατανόηση των αναγκών των χώρων εργασίας και του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια και, με σκοπό τη βελτίωσή τους, διερευνά πιθανούς ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες, με ενδελεχή εξέταση της νομοθεσίας. Στους τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση περιλαμβάνονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και η συμμετοχή των εργαζομένων. Εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Μεταφόρτωση in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |