Περίληψη - Προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό των αναδυόμενων επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία και των νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Διερευνήθηκαν υφιστάμενες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη) και, ύστερα από ανάλυση 12 συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης και διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς, διατυπώθηκαν συστάσεις για τη δημιουργία και τη βελτίωση των εν λόγω συστημάτων επιτήρησης.

Η εν λόγω έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής και την τεκμηριωμένη πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Μεταφόρτωση in: cs | el | en | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl |