Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: Πρόγραμμα SENSOR-Pesticides, ΗΠΑ

Keywords:

Στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε διεξοδικών μελετών σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το παρόν άρθρο εστιάζει στο πρόγραμμα SENSOR-Pesticides των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εντοπισμό αναδυόμενων σοβαρών προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τη χρήση παρασιτοκτόνων και στην παρακολούθηση των παρασιτοκτόνων μετά τη διάθεσή τους στην αγορά.

Συλλέγοντας πληροφορίες από το Υπουργείο Γεωργίας, τα κέντρα ελέγχου δηλητηριάσεων και το σύστημα αποζημίωσης των εργαζομένων, το πρόγραμμα SENSOR-Pesticides έχει αναπτύξει μια απλή αλλά εμπεριστατωμένη διαδικασία συλλογής δεδομένων, με χρήση τυποποιημένων μεταβλητών για την αξιολόγηση των αναφερόμενων περιστατικών και τον προσδιορισμό της σοβαρότητάς τους, του επιπέδου της ειδοποίησης και των δράσεων παρακολούθησης.

Μεταφόρτωση in: en