Κύρια σημεία
01/08/2019

Η αξία της ΕΑΥ — εκτίμηση του κόστους των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών

@Carlos Muza on Unsplash

Σε μια νέα έκθεση, ο EU-OSHA παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του έργου του σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Στην έκθεση περιγράφονται δύο προσεγγίσεις για την εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι ασθένειες, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που συνδέονται με την εργασία.

Εκτιμήσεις του κόστους παρέχονται για πέντε κράτη μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, βιομηχανικών κλάδων και κοινωνικών συστημάτων της Ευρώπης. Η έκθεση συγκρίνει τα αποτελέσματα και διερευνά τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε προσέγγισης. Η μεθοδολογία και τα κύρια πορίσματα περιγράφονται στην περίληψη της έκθεσης και στην παρουσίαση στον ιστότοπο SlideShare.

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία είναι εξαιρετικά σημαντική. Τους επιτρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές και τις στρατηγικές για την ασφάλεια και την υγεία.

Τηλεφορτώστε την πλήρη έκθεση σχετικά με την εκτίμηση του κόστους των τραυματισμών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

Για μια συνοπτική περιγραφή των πορισμάτων, ανατρέξτε στην παρουσίασή μας στο SlideShare

Μάθετε περισσότερα για το κόστος και τα οφέλη της ΕΑΥ