Σταδιοδρομία

Το προσωπικό του EU-OSHA εργάζεται σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον το οποίο παρέχει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην πολιτιστικά ανθηρή πόλη του Μπιλμπάο.

Ο EU-OSHA είναι ένας πολυσυλλεκτικός Οργανισμός. Όλοι οι υπάλληλοί του –από τους υπευθύνους έργου έως τους υπευθύνους επικοινωνίας και τους διοικητικούς υπαλλήλους– διαθέτουν την κατάρτιση, τον ζήλο και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να καταστήσουν τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

 

Who we employ

Ο EU-OSHA παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ).

Ο EU-OSHA ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή δόγματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, καταγωγής, αναπηρίας, εθνικότητας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Δήλωση περί ιδιωτικότητας του EU-OSHA σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης: BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IS - IT - LT - LV - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SK - SL - SV 

 

Οι συμβατικοί όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού του EU-OSHA διέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης (ΚΛΠ).

Το προσωπικό του Οργανισμού απαρτίζεται κυρίως από έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι θέσεις των εκτάκτων υπαλλήλων κατατάσσονται ανάλογα με τη φύση και τη σημασία των απαιτούμενων καθηκόντων:

  • στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης (AD): περιλαμβάνει δώδεκα βαθμούς, από AD 5 έως AD 16, που αντιστοιχούν σε τεχνικά, διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και επιστημονικά καθήκοντα
  • στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων (AST): περιλαμβάνει έντεκα βαθμούς, από AST 1 έως AST 11, που αντιστοιχούν σε εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς και σε εργασίες γραφείου και τεχνικής φύσεως

Απόφαση του EU-OSHA σχετικά με την πρόσληψη και την απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Η διάρκεια των συμβάσεων των συμβασιούχων υπαλλήλων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
Οι θέσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων ανάλογα με τα προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

  • στην ομάδα καθηκόντων IV: περιλαμβάνει έξι βαθμούς που αντιστοιχούν σε διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα
  • στην ομάδα καθηκόντων III: περιλαμβάνει πέντε βαθμούς που αντιστοιχούν σε εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστηρίου και άλλα ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα
  • στην ομάδα καθηκόντων II: περιλαμβάνει τέσσερις βαθμούς που αντιστοιχούν σε εργασίες γραφείου και γραμματείας, διαχείρισης γραφείου και άλλα ισοδύναμα καθήκοντα
  • στην ομάδα καθηκόντων I: περιλαμβάνει τρεις βαθμούς που αντιστοιχούν στην εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών και εργασιών διοικητικής υποστήριξης

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των οποίων η σύμβαση συνάπτεται για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες δοκιμαστικές περιόδους. Εάν η διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορεί να εξαιρεθούν από την υποχρέωση ολοκλήρωσης δοκιμαστικής περιόδου.

Απόφαση του EU-OSHA σχετικά με την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων

Reserve lists

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Ο Οργανισμός δεν δύναται να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή όλες τις αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας που λαμβάνει λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Ο Οργανισμός συνιστά στους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν αιτήσεις εργασίας κατόπιν δημοσίευσης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ή προκήρυξης διαδικασίας πρόσληψης.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν θα παραλαμβάνει ούτε θα απαντά σε αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας ή σε αυθόρμητες αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

Enquiries

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment at osha.europa.eu

Για πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν τις επιστολές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain

Share this on: