Summary - Arbetsmiljörisker inom utbildningsväsendet – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Keywords:

En studie som gjorts inom ramen för den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker och en litteraturgenomgång av arbetsmiljöhantering inom det europeiska utbildningsväsendet har visat att arbetsmiljöriskerna inom denna sektor i regel är av psykosocial natur eller är kopplade till muskel- och skelettbesvär.

Sektorn skulle kunna ha nytta av kraftfullare åtgärder för arbetsmiljöhantering och större riskmedvetenhet samt engagemang från anställda, utbildning av personal och utnämning av arbetsmiljöombud.

Rapporten innehåller också en rad sektorsspecifika politiska slutsatser för medlemsstaterna och berörda intressenter.

Ladda ner in: en | et | pt |