You are here

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns

Kampanjens målsättningar:

 • Öka medvetenheten om vikten av att förhindra risker från farliga ämnen och hjälpa till att skingra vanliga missförstånd.
 • Främja riskbedömning genom att ge information om praktiska verktyg och skapa möjligheter att dela med sig av goda praktiska lösningar, med särskilt fokus på
  • att eliminera eller byta ut farliga ämnen på arbetsplatsen,
  • hierarkin för förebyggande åtgärder (d.v.s. följa den hierarki som fastslås i lagstiftningen så att den effektivaste typen av åtgärd alltid väljs).
 • Öka medvetenheten om risker som är kopplade till exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet genom att ge stöd åt utbyte av goda praktiska lösningar. EU-Osha har undertecknat avtalet om EU:s färdplan om cancerframkallande ämnen.
 • Rikta in sig på grupper av arbetstagare med särskilda behov och högre risknivåer genom att ge skräddarsydd information och exempel på god praxis. Bland dessa grupper finns
  • kvinnor,
  • migrerande arbetstagare,
  • ungdomar,
  • arbetstagare som löper ökad risk på grund av den sektor de arbetar inom eller den typ av jobb de har,
  • tillfälligt anställda och arbetstagare inom den informella ekonomin.
 • Öka kunskaperna om den lagstiftning som redan finns på plats för att skydda arbetstagarna samt belysa policyutvecklingen.