Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego

Keywords:

Sektor hotelarski i gastronomiczny (Horeca) obejmuje hotele, bary, puby, restauracje, podmioty gospodarcze zapewniające obsługę gastronomiczną, catering, bary szybkiej obsługi sprzedające jedzenie na wynos, kawiarnie i bistra. Jest to ważne źródło nowych miejsc pracy w sektorze usług, a w wypadku wielu państwach członkow skich UE – w całej gospo darce. Ten rozwijający się sektor zatrudnia obecnie ponad 7,8 mln osób w Unii Europejskiej. W niniejszym biuletynie przedstawiono najważniejsze ustalenia ujęte w sprawozdaniu na temat działań w zakresie profilaktyki w sektorze Horeca. Celem sprawozdania było ukazanie ogólnego obrazu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), identyfikacja dobrej praktyki i zbadanie zasadniczych zmian, jakie zachodzą w tym sektorze w zakresie zatrudnienia i procesów ekonomicznych.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |