Misja i wizja

Misja i wizja EU-OSHA określają rolę Agencji w granicach mandatu przewidzianego w rozporządzeniu ustanawiającym. Misja określa, czym zajmuje się Agencja. Wizja wskazuje cele, które Agencja chce osiągnąć.

Te deklaracje zostały przyjęte przez Radę Zarządzającą jako część strategii instytucjonalnej. Wyrażają one pogląd Rady na to, w jaki sposób Agencja powinna realizować swój mandat.

Nasza misja

Opracowujemy, gromadzimy i dostarczamy wiarygodne i istotne informacje, analizy i narzędzia służące pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości oraz wymianie informacji i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają służyć potrzebom osób zaangażowanych w tematykę BHP.

Nasza wizja

Być uznanym liderem działań na rzecz propagowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Europie w oparciu o zasadę trójstronności, uczestnictwa i tworzenia kultury profilaktyki ryzyka BHP w celu zapewnienia inteligentnej, zrównoważonej i wydajnej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu .

EU-OSHA jest agencją informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza praca stanowi wkład w realizację ram strategicznych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 oraz innych odpowiednich strategii i programów unijnych.

Więcej informacji można znaleźć w naszej strategii instytucjonalnej, programach pracy i w rozporządzeniu ustanawiającym naszą Agencję.