Misja i wizja

Te deklaracje zostały przyjęte przez Radę Zarządzającą jako część strategii instytucjonalnej. Wyrażają one pogląd Rady na to, w jaki sposób Agencja powinna realizować swój mandat.

Nasza misja

Opracowujemy, gromadzimy i dostarczamy wiarygodne i istotne informacje, analizy i narzędzia służące pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości oraz wymianie informacji i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają służyć potrzebom osób zaangażowanych w tematykę BHP.

Nasza wizja

Być uznanym liderem działań na rzecz propagowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Europie w oparciu o zasadę trójstronności, uczestnictwa i tworzenia kultury profilaktyki ryzyka BHP w celu zapewnienia inteligentnej, zrównoważonej i wydajnej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu .

EU-OSHA jest agencją informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza praca stanowi wkład w realizację ram strategicznych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 i innych odpowiednich strategii i programów unijnych, takich jak „Europa 2020”.

Więcej informacji można znaleźć w naszej strategii instytucjonalnej, programach pracy i w rozporządzeniu ustanawiającym naszą Agencję.