Infoark: Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen

Keywords:

Dette infoarket gir en oversikt over den rettslige rammen for farlige stoffer på arbeidsplassen i Den europeiske union, med fokus på tre europeiske direktiver: Arbeidsmiljødirektivet (rammedirektivet), direktivet om kjemiske agenser og direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer.

Det skisseres sju trinn for risikoforebygging, og et utvalg av gratis, interaktive e-verktøy for enklere risikovurdering, som OiRA, listes opp.

STOP-prinsippet, hierarkiet av forebyggende tiltak som skal treffes etter fareidentifikasjon, beskrives også.

Last ned in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |