You are here

Personvernerklæring (varslingsskjema)

Arbeidsmiljøorganets personvernenhet

Andrew Smith, leder for kommunikasjons- og markedsføringsenheten

 

Formålet med behandlingen

Opplysningene du gir i dette skjemaet, samles inn utelukkende med henblikk på å sende ut varsler med den hyppigheten du har angitt. De innsendte e-postadressene blir lagret på serverne våre, som er lokalisert i EU.

 

Typen opplysninger som behandles

E-postadresse

 

Rettslig grunnlag

Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18.07.1994 om opprettelse av et europeisk arbeidsmiljøorgan med påfølgende endringer.

 

Behandlingens lovlighet

Behandlingen er basert på europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Mottakere av opplysninger

Tilgang til personopplysningene gis på grunnlag av de involverte personenes roller og ansvarsområder (i tråd med "behov for å vite"-prinsippet):

  • Behørig utpekt EU-OSHA-personell
  • Ekstern leverandør som hoster og vedlikeholder EU-OSHAs server
  • Juridisk avdeling, tjenestemannsdomstolen, EUs tilsynsmyndighet for personvern, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), Det europeiske ombud, revisjonsretten og internrevisjonsfunksjonen, om relevant.

Alle mottakerne nevnt over er underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger. EU-OSHA vil ikke legge fram personopplysningene for tredjemann. EU-OSHA vil ikke videreformidle personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring for kommersielle formål.

 

Rettighetene til personen opplysningene gjelder

Personene opplysningene gjelder, har rett til å få tilgang til, rette opp og blokkere personopplysningene sine (dersom de er unøyaktige), anmode om at de fjernes, og motsette seg at de behandles i tilfellene nevnt i artikkel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på EU-OSHA-varslene ved å bruke skjemaet nederst på denne siden: https://osha.europa.eu/en/alertservice, eller ved å klikke på lenken nederst i et av EU-OSHA-varslene i innboksen din.

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende innsamlingen, behandlingen eller bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på: information@osha.europa.eu. Skriv "vern av personopplysninger" (eller "data protection") i emnefeltet.

 

Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene blir oppbevart av arbeidsmiljøorganet så lenge dette er nødvendig for å kunne utarbeide anonyme statistiske rapporter.

 

Anmodning om informasjon

Hvis du ønsker nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, kan du henvende deg til EU-OSHAs personvernansvarlig: dpo@osha.europa.eu.

 

Klager til EUs datatilsynsmann

Personene opplysningene gjelder, har rett til å framsette en klage for EUs tilsynsmyndighet for personvern: http://www.edps.europa.eu, dersom de mener at behandlingen av opplysningene ikke er i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.