You are here

Kehitys tieto- ja viestintätekniikassa ja työn digitalisoinnissa

EU-OSHAn ennakoivassa hankkeessa tarkastellaan mahdollisia vaikutuksia työsuojeluun, joita tieto- ja viestintätekniikan nopeilla muutoksilla sekä keinoälyllä ja robotiikalla voi olla, sekä niiden vaikutuksia työsuojeluun. Tämän hankkeen tavoitteena on antaa EU:n päättäjille, jäsenvaltioiden hallituksille, ammattiliitoille ja työnantajille niiden tarvitsemaa tietoa tieto- ja viestintätekniikan muutoksista, niiden vaikutuksesta työn luonteeseen ja sijaintiin ja niiden mahdollisesti mukanaan tuomista kehittymässä olevista haasteista työsuojelulle.

Hanke käsittää kolme osaa:

  • Osassa 1 pyritään tunnistamaan tärkeimmät suuntaukset ja tekijät, jotka voivat saada aikaan työ- ja viestintätekniikkaan ja työn sijainnin muutoksiin liittyviä uusia ja kehittymässä olevia työsuojeluriskejä.
  • Osan 1 tärkeimpiin suuntauksiin ja tekijöihin pohjautuen osassa 2 pyritään laatimaan mahdollisia ja todennäköisiä skenaarioita siitä, minkälaisia työpaikat ovat vuonna 2025 tieto- ja viestintätekniikan sekä työn sijainnin muutoksiin liittyvien tulevien työsuojeluhaasteiden havainnollistamiseksi.
  • Osassa 3 on tarkoituksena levittää tietoa hankkeen tuloksista osassa 2 laadittuja skenaarioita käyttäen. Tarkoituksena on tarkastella päätöksentekijöiden kanssa mahdollisia strategioita skenaarioissa määriteltyihin työsuojeluhaasteisiin vastaamiseksi.

Näiden toimien tavoitteena on auttaa varmistamaan turvalliset ja terveelliset työpaikat tulevaisuudessa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua EU:ssa koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Seurantatutkimuksissa tutkitaan tarkemmin hankkeen esille tuomia merkittäviä osa-alueita ja haasteita.