Κύρια σημεία
20/08/2019

Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές στον χώρο εργασίας

© EU OSHA/INSHT

Το εργαλείο «Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας» αποτελεί έναν σημαντικό νέο πόρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τις ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο κατάρτισης. Το εργαλείο περιλαμβάνει οδηγίες για διοικητικά στελέχη και εργαζομένους σχετικά με την επικοινωνία για τις ΜΣΔ.

Τα εναύσματα για συζήτηση καλύπτουν διαφορετικά σενάρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των ΜΣΔ σε διάφορες θέσεις εργασίας, η ενημέρωση του εργοδότη σχετικά με τη διάγνωση μυοσκελετικής νόσου, η επικοινωνία με εργαζόμενο που ενδέχεται να υποφέρει από πόνους στην πλάτη και η αντιμετώπιση των ΜΣΔ σε χώρο εργασίας όπου τα καθήκοντα παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο.

Η καλή επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοικητικών στελεχών σχετικά με τις ΜΣΔ είναι απαραίτητη για την πρόληψη και την κατάλληλη διαχείρισή τους. Ο πρακτικός αυτός πόρος παρουσιάζει με σαφήνεια τα οφέλη που προκύπτουν από μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση μόλις προκύψει το πρόβλημα.

Λήψη του εργαλείου «Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές στον χώρο εργασίας»

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ΜΣΔ

Διαβάστε τον οδηγό «Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες εταιρείες» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των ΜΣΔ στον χώρο εργασίας