Χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές πληροφορίες

Ο EU-OSHA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε χρόνο, ο EU-OSHA λαμβάνει χρηματοδότηση από τη δημοσιονομική αρχή της ΕΕ, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ευρωβουλευτές εκλεγμένοι με άμεση ψηφοφορία) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών).

Ο EU-OSHA υλοποιεί επίσης συγκεκριμένα έργα για τα οποία διατίθενται χωριστά κονδύλια από την ΕΕ, όπως ένα πιλοτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας για την ασφάλεια και την υγεία των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και ένα έργο για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στις χώρες μέλη του μηχανισμού Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Χρηστή οικονομική διαχείριση

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του EU-OSHA διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό του, ο οποίος διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ο EU-OSHA χρησιμοποιεί ένα σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, το οποίο επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση των κονδυλίων που δαπανώνται για τις δραστηριότητές του. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι οι πόροι του αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαβάστε τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα).

Χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές πληροφορίες ανά οικονομικό έτος