Κροατική Προεδρία της ΕΕ

TΗ Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας υλοποιούν από κοινού τρία κράτη μέλη (η λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών») κατά τη διάρκεια 18μηνης περιόδου. Η Προεδρία θέτει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει την επίτευξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, καθορίζονται από κοινού με τα άλλα μέλη της τριάδας των Προεδριών.

Την 1η Ιουλίου 2020, η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, η Κροατία θα επιδιώξει την επίτευξη των στόχων του κοινού προγράμματος της τριάδας των Προεδριών.

Με σύνθημα «Ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις», η εξάμηνη προεδρία της Κροατίας θέτει ως προτεραιότητα μια Ευρώπη που αναπτύσσεται, μια Ευρώπη που συνδέει και μια Ευρώπη που ασκεί επιρροή.

Η κροατική Προεδρία ευθυγραμμίζεται με το νέο στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024 και με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Προεδρία επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ψηφιακού θεματολογίου και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σε συνδυασμό τόσο με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας όσο και με τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους νέους αποτελούν περαιτέρω στόχους προς επίτευξη.

Η κροατική Προεδρία έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σκοπός του πυλώνα είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε πληθώρα δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, σε δίκαιους όρους εργασίας και σε δίκαιο μισθό, στη διά βίου μάθηση και στην καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της κροατικής Προεδρίας

Παρακολουθήστε το βίντεο «Τι είναι η Προεδρία του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί;»