Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας υλοποιούν από κοινού τρία κράτη μέλη (η «τριάδα των Προεδριών») σε διάστημα 18 μηνών. Η Προεδρία θέτει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει την επίτευξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, καθορίζονται από κοινού με τα άλλα μέλη της τριάδας Προεδριών.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Συμβουλίου της ΕΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα Προεδρία.