Γερμανική Προεδρία της ΕΕ

TΗ Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας υλοποιούν από κοινού τρία κράτη μέλη (η λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών») κατά τη διάρκεια 18μηνης περιόδου. Η Προεδρία θέτει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει την επίτευξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, καθορίζονται από κοινού με τα άλλα μέλη της τριάδας των Προεδριών.

Την 1η Ιουλίου 2020, η Γερμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Γερμανία είναι η πρώτη στη νέα τριάδα των Προεδριών και συνεργάζεται στενά με την Πορτογαλία και Σλοβενία, οι οποίες θα αναλάβουν με τη σειρά τους την Προεδρία το 2021.

Στις κύριες προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας περιλαμβάνονται, φυσικά, η ενίσχυση της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και στην οικονομική ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του. Ταυτόχρονα όμως, η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένουν σταθερά στο πρόγραμμά της.

Άλλα ζητήματα:

  • οι πολιτικές για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • η αυξημένη προστασία των χαμηλόμισθων και των εποχιακών εργαζομένων,
  • η προώθηση κοινωνικά δίκαιων αλλαγών στην οικονομία, στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας της Ευρώπης,
  • και η ενεργός υλοποίηση του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, ενός προγράμματος δράσης για την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη ή τη μείωση καρκινογόνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Εκτός από τη συνεργασία της με τα υπόλοιπα μέλη της τριάδας, η γερμανική Προεδρία συνεργάζεται στενά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες της Επιτροπής καθορίζονται στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας για το 2020 και στο σχέδιο ανάκαμψης από τον κορωνοϊό.

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της γερμανικής Προεδρίας

Παρακολουθήστε το βίντεο «Τι είναι η Προεδρία του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί;»