Φινλανδική προεδρία της ΕΕ


TΗ Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας υλοποιούν από κοινού τρία κράτη μέλη (η λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών») κατά τη διάρκεια 18μηνης περιόδου. Η Προεδρία θέτει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει την επίτευξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, καθορίζονται από κοινού με τα άλλα μέλη της τριάδας των Προεδριών.

Την 1η Ιουλίου 2019, η Φινλανδία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι η δεύτερη χώρα στη σειρά της προεδρίας των τριών χωρών και θα συνεργαστεί με τη Ρουμανία και την Κροατία για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο κοινό πρόγραμμά τους.

Η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ΕΕ αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της προεδρίας. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του γηράσκοντος πληθυσμού της και του παγκόσμιου ανταγωνισμού με βιώσιμα μέτρα για την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, πρέπει να υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Επιπλέον, η ΕΕ χρειάζεται μια ευρεία στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος για συνεχή μάθηση και να λαμβάνει υπόψη τον μετασχηματισμό της απασχόλησης και την ψηφιοποίηση. Ένα άλλο βασικό μέτρο για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας ειδικευμένων εργαζομένων είναι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην επαγγελματική ζωή, της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και της ίσης αμοιβής. Υπάρχει επίσης ανάγκη να προωθηθεί η παράταση του επαγγελματικού βίου στην Ευρώπη μέσω βελτιώσεων που πρέπει να επέλθουν στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στις πολιτικές για τη δημόσια υγεία και στα προγράμματα μερικής απασχόλησης.

Η φινλανδική προεδρία έχει εκφράσει την υποστήριξή της στον οδικό χάρτη για τους καρκινογόνους παράγοντες, ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με τη συμβολή του EU-OSHA, στοχεύοντας στην αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Στις 27-28 Νοεμβρίου, η προεδρία διοργανώνει διάσκεψη με τίτλο «Συνεργασία για την εξάλειψη του καρκίνου που συνδέεται με την εργασία».

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της φινλανδικής προεδρίας

Παρακολουθήστε το βίντεο «Τι είναι η Προεδρία του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί;»