Το διοικητικό συμβούλιο και το εκτελεστικό συμβούλιο

Ποια είναι τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων του EU-OSHA;

Το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τη στρατηγική και του στόχους του Οργανισμού και αποτελεί το όργανο στο οποίο λογοδοτεί ο εκτελεστικός διευθυντής. Η λειτουργία του διέπεται από τον ιδρυτικό κανονισμό και τον εσωτερικό κανονισμό. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και εγκρίνει τα ακόλουθα σημαντικά έγγραφα:

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του EU-OSHA. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει εκπροσώπους των τριών κύριων ομάδων συμφερόντων –κυβερνήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων– για κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα δικά της μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Το αξίωμα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τους εκπροσώπους των τριών κύριων ομάδων συμφερόντων κάθε χρόνο. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι διαθέσιμα στο κοινό, βλ. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένης της δήλωσης συμφερόντων και της δήλωσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και των σύντομων βιογραφικών σημειωμάτων τους.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του διοικητικού συμβουλίου

Πρόκειται για μια μικρότερη διευθύνουσα ομάδα, η οποία αποτελείται από 8 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Συνεδριάζει τρεις φορές τον χρόνο για να εποπτεύσει την προπαρασκευή και την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό (βλ. παρακάτω).

Βλ. τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και τα αναπληρωματικά μέλη.