Förbättrad arbetsmiljö genom leveranskedjor: marknadsbaserade initiativ inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och byggbranschen

Keywords:

Även om leveranskedjorna genomgått strukturella förändringar till följd av samhällsekonomiska faktorer är deras funktion fortfarande avgörande för EU och framgången för dess företag. Den ökade betydelsen av hållbara och etiska beteenden inom leveranskedjorna understryker vikten av att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena. I denna rapport presenteras resultaten av en litteraturgenomgång som genomförts som en del av EU-Oshas projekt om arbetsmiljön som en marknadsfördel inom leveranskedjorna, där man särskilt undersökt två viktiga EU-sektorer, nämligen den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och byggbranschen.

Ladda ner in: en